Artikel 1

De bepalingen van dit besluit gelden voor de ondernemingen bedoeld in artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding ... van de ondernemingen, met uitzondering van:

  1. de natuurlijke personen die koopman zijn, de vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen, bedoeld in artikel 5 van deze wet;
  2. de ondernemingen bedoeld in artikel 15, § 1 van deze wet;
  3. de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen;
  4. de door buitenlandse ondernemingen in België gevestigde bijkantoren, wanneer die bijkantoren geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan de buitenlandse onderneming waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig door de laatstgenoemde worden gedragen.