Artikel 3bis

De nietigheid van een vereniging kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken :

  1. wanneer de statuten de vermeldingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° en 4°, niet bevatten;
  2. wanneer één van de doeleinden waarvoor zij is opgericht, strijdig is met de wet of met de openbare orde.