Artikel 195bis

Voor elke vereffening worden ter griffie in het in artikel 67, § 2, bedoelde dossier, de volgende stukken neergelegd:
1°    ...
2°    het afschrift van de in artikel 181, § 1, bedoelde verslagen;
3°    een afschrift van de in artikel 189bis bedoelde vereffeningsstaten;
4°    de uittreksels van de in de artikelen 74, 2°, en 195, bedoelde bekendmakingen;
4°bis    het in artikel 190, § 1, bedoelde en goedgekeurde plan voor de verdeling van de activa;
5°    in voorkomend geval, de lijst van homologaties en bevestigingen.

Elke belanghebbende kan kosteloos inzage nemen van het dossier en er tegen betaling van de griffiekosten een afschrift van verkrijgen.

Op deze neerlegging is artikel 75 niet van toepassing.