Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht

IBB 2020/001 – Onontvankelijke aanvraag

Beslissing van 5 februari 2020

 

Samenvatting

Het College kan geen Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht afleveren omdat de verrichting op jaarrekeningrechtelijk vlak reeds uitwerking heeft gehad.

Anonieme publicatie

De aanvraag strekt er toe te vernemen of de boekhoudkundige verwerking van de verrichting zoals hieronder beschreven in overeenstemming is met de Belgische boekhoudwetgeving. In het bijzonder wenst de aanvrager de bevestiging te bekomen dat de beschreven verrichting in overeenstemming is met artikel 3:13 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanvrager heeft een investeringsproject uitgevoerd waarbij in een onderdeel van dit project elementen worden aangelegd en aan elkaar worden vastgemaakt door middel van verbindingsstukken. De kosten van deze elementen werden opgenomen als aanschaffingswaarde van het project. Om deze elementen met elkaar te verbinden wordt een verbindingsstuk gemaakt. Voor het maken van de verbindingsstukken worden de elementen eerst iets te ruim aangeleverd, om te vermijden dat de uiteinden niet aan elkaar kunnen gehecht worden, waarna deze marge uiteindelijk wordt afgeknipt.

Deze ingekorte stukken kunnen niet meer gebruikt worden en worden verkocht als schroot. De aanvrager heeft de opbrengsten van deze verkoop van schroot als opbrengsten geboekt en heeft deze niet in mindering gebracht van de aanschaffingswaarde van het investeringsproject.

Het investeringsproject werd gefinaliseerd in een voorgaand jaar. De boekhoudkundige verwerking van de verkoopopbrengst van het schroot vond plaats in dat voorgaande jaar. De algemene vergadering die de jaarrekening waarin de beschreven verrichting werd opgenomen, heeft goedgekeurd, heeft reeds plaatsgevonden.

De beschreven verrichting heeft jaarrekeningrechtelijk uitwerking vanaf de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering.

In toepassing van artikel III.93/1, § 1 van het Wetboek van economisch recht kan slechts een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht worden afgeleverd voor zover de verrichting op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad. Het College beslist dat de aanvraag onontvankelijk is.