Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht

IBB 2021/01 – Correctie van de jaarrekening

Beslissing van 10 februari 2021

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag strekt er toe te vernemen of de door het bestuursorgaan van Maatschappij A voorgestelde correctie van de jaarrekeningen voor de boekjaren 30.09.2011 tot en met 31.12.2018 op grond van artikel 3:19, § 1 WVV en CBN-advies 2020/12 – Correctie van de jaarrekening in overeenstemming is met het Belgische boekhoudrecht.

Beschrijving door de aanvrager

Binnen de XYZ Groep werd in 2011 een onroerende lease aangegaan tussen Maatschappij A (leasingnemer) en Maatschappij B (leasinggever). Het betreft de lease van een gebouw hetwelk via erfpacht en onroerende lease werd gefinancierd. Het betrof een klassiek systeem: de financiële instelling (Maatschappij B) treedt op als leasinggever, een XYZ groepsvennootschap treedt op als tréfoncier (leasingnemer) en heeft op het einde van het leasecontract een aankoopoptie op het gebouw. 

Concreet werd voormeld erfpachtrecht aan Maatschappij B verleend door een groepsvennootschap binnen de groep XYZ, met name Maatschappij C (thans houder van het tréfonds met betrekking tot voormeld gebouw). De onroerende lease wordt sedert 2011 binnen Maatschappij A uitgedrukt als een on-balance lease

Na overname van de aandelen van de XYZ Groep door de ABC Groep (een 100 % dochteronderneming van LMN) was het de intentie om – conform de LMN groepsstructuur – het leasecontract (thans afgesloten tussen Maatschappij A en Maatschappij B) over te zetten naar een andere LMN groepsvennootschap.

Naar aanleiding van de voorgenomen contractwissel merkte Maatschappij B op dat de boekhoudkundige verwerking zoals deze sinds 2011 vormgegeven wordt (met name als een on-balance lease binnen Maatschappij A), niet correct is. 

Volgens Maatschappij B betreft de leasetransactie zoals deze in 2011 werd aangegaan een off-balance lease in hoofde van Maatschappij A. Dit wordt in de ogen van Maatschappij B geruggesteund door het feit dat zij de activa thans uitdrukken in hun balans onder de rubriek Terreinen en gebouwen.

Als argument om de leasetransactie als off-balance te kwalificeren in hoofde van de leasingnemer (Maatschappij A) haalt Maatschappij B aan dat het een verrichting betreft dewelke de investeerder niet in staat stelt om via het aandeel van het kapitaal in de contractueel te storten termijnen het volledige investeringsbedrag in het gebouw weder samen te stellen binnen de leasetermijn. 

De aanvrager wenst over te gaan tot het opstellen en neerleggen van verbeterde jaarrekeningen in hoofde van Maatschappij A wegens schending van het boekhoud- (art. 3:19, § 1, tweede lid WVV) en het jaarrekeningenrecht (art. 3:89, § 1, III, D, 1° KB WVV).

Met oog op correctie van de jaarrekeningen voor de boekjaren 30.09.2011 tot en met 31.12.2018 geeft de aanvrager een overzicht van de oorspronkelijke boekingen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 met telkens een voorstel tot aanpassing. De resultaatsimpact (als gevolg van de volledige in kosten name van de leasingtermijnen alsook het wegvallen van de afschrijvingskost) wordt telkens toegewezen aan de rekening 141 Overgedragen winst). De interestcomponent vervat in de leasingtermijnen wordt geboekt onder de 61-rekening; hetgeen een impactvolle wijziging in de eigen vermogenspositie en de operationele resultaten (EBITDA, EBIT…) voor de hogervermelde boekjaren tot gevolg heeft in vergelijking met de eerder goedgekeurde en neergelegde jaarrekeningen over de hierboven vermelde boekjaren.

Beslissing van het College

Gelet op de artikelen III.93 en III.93/1 van het Wetboek van economisch recht alsmede de voormelde overwegingen beslist het College in de zitting van 10 februari 2021 dat de in 2011 aangegane transactie in hoofde van Maatschappij A effectief als een off-balance lease beschouwd dient te worden en geen on-balance lease betreft.

Het College gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van de oorspronkelijke boekingen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Hierbij wordt de resultaatsimpact (als gevolg van de volledige in kosten name van de leasingtermijnen alsook het wegvallen van de afschrijvingskost) telkens toegewezen aan de rekening 141 Overgedragen winst). De interestcomponent vervat in de leasingtermijnen wordt geboekt onder de 61-rekening, hetgeen zoals hoger gesteld een impactvolle wijziging in de eigen vermogenspositie en de operationele resultaten (EBITDA, EBIT…) voor de hogervermelde boekjaren tot gevolg heeft.

De voorgenomen correctie is in overeenstemming met de randnummers 33 en 34 van het CBN-advies 2020/12 – Correctie van de jaarrekening.