COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 107/1 - Voorzieningen voor grote herstellings- of onderhoudswerken


Artikel 19, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 legt het vormen van voorzieningen op voor het dekken van deze risico's en lasten.

Er dient te worden onderstreept dat artikel 19, 5de lid, een hoofdzakelijk exemplatieve draagwijdte heeft en dat het vormen van voorzieningen om deze risico's en lasten te dekken, moet beantwoorden aan de criteria waarin is voorzien door de alinea's 1 tot 4 van artikel 19. Daaruit volgt onder meer dat voorzieningen voor grote herstellingen moeten beantwoorden aan kosten of ontwaardingen die in de loop van het boekjaar of tijdens voorgaande boekjaren zijn ontstaan.