CBN-advies 136/1 - Voorwaardelijke obligaties

Tijdens de laatste jaren gebeurde het vaak dat de financiële steun van de overheid aan een onderneming in moeilijkheden gekoppeld werd aan de verplichting in hoofde van de begunstigde onderneming tot terugbetaling meer bepaald indien de onderneming terug rendabel zou worden en zij terug in staat zou zijn haar verliezen aan te zuiveren. 

In de meeste gevallen kreeg deze verplichting de vorm van een verplichting tot het uitgeven van obligaties naar mate de hogergenoemde voorwaarde werd vervuld. Deze obligaties waren vaak deelnemend, zij waren converteerbaar in aandelen en achtergesteld ten aanzien van de overige verplichtingen. 

Aan de Commissie werd de vraag gesteld hoe deze verplichting tot het uitgeven van obligaties in de jaarrekening moest worden geboekt. De Commissie heeft erop gewezen dat vermits het ontstaan van de verplichting gekoppeld was aan de vervulling van een voorwaarde, deze verplichting niet als schuld op het passief mocht worden geboekt en ook geen aanleiding kon geven tot de vorming van een voorziening met het oog op toekomstige lasten, zolang de voorwaarde niet werd vervuld. 

Anderzijds is het duidelijk dat, met toepassing van artikel 14 van het besluit, een passende commentaar moet opgenomen worden in de toelichting vermits het gaat om een verplichting die een belangrijke invloed kan hebben op het vermogen en de resultaten van de onderneming.