CBN 125-9 - Verwerking in de jaarrekening van nog niet in resultaat genomen kapitaalsubsidies die verkregen werden voor activa die ingebracht worden in het kader van een inbreng van een algemeenheid van goederen

In hoofde van de vennootschap die een algemeenheid van goederen inbrengt 

Artikel 95, §2, VI Uitvoeringsbesluit Wb.Venn. bepaalt dat kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen voor investeringen in vaste activa, bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken activa, ten belope van het saldo worden afgeboekt via overboeking naar de post "Andere financiële opbrengsten". 

Buiten de gevallen van fusie, dienen inbrengverrichtingen principieel als "realisatie"verrichtingen beschouwd te worden (zie daarover CBN advies 157/2, Bulletin 26, p. 11, Realisatiebeginsel, behalve bij fusie). 

Bijgevolg dient de vennootschap die de algemeenheid van goederen inbrengt, met toepassing van art. 95 Uitvoeringsbesluit Wb.Venn., de nog niet in resultaat genomen kapitaalsubsidies die betrekking hebben op de ingebrachte activa, in resultaat te nemen in de post "Andere financiële opbrengsten". 

In hoofde van de vennootschap waarin een algemeenheid van goederen wordt ingebracht 

In hoofde van de vennootschap waarin een algemeenheid van goederen wordt ingebracht, kunnen de kapitaalsubsidies die toegekend werden voor ingebrachte vaste activa niet wedersamengesteld worden. 

Enerzijds kan er slechts bij fusie of splitsing sprake zijn van een "overdracht of wedersamenstelling" van eigen vermogensbestanddelen van de inbrengende vennootschap in het eigen vermogen van de inbreng ontvangende vennootschap. 

Anderzijds zou een wedersamenstelling van de kapitaalsubsidies in het eigen vermogen van de inbreng ontvangende vennootschap tot gevolg hebben dat deze kapitaalsubsidies, na in resultaatneming door de inbrengende vennootschap (zie hoger), een tweede keer in resultaat zouden genomen worden door de inbreng ontvangende vennootschap. 

Niettemin is de Commissie van mening dat ook rekening moet worden gehouden met de bijzondere toestand van de vennootschappen die toepassing zouden willen maken van artikel 362 WIB92 (zoals het, m.b.t. belastingvrije inbrengverrichtingen van gesubsidieerde activa, gewijzigd werd door art.46, wet van 28 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze vennootschappen hebben de mogelijkheid om, ten belope van het bedrag van de door de inbrengende vennootschap juist vóór de inbrengverrichting nog niet in resultaat genomen kapitaalsubsidies die betrekking hebben op ingebrachte vaste activa, een overboeking te doen van de winst van het boekjaar waarin de inbreng plaatsvindt, naar de belastingvrije reserves. Deze bevatten immers " …de winsten waarvoor belastingvrijdom of -uitstel slechts geldt als zij in het vermogen van de vennootschap behouden blijven…"(artikel 95, §2, VI, c Uitvoeringsbesluit Wb. Venn.). Tijdens de volgende boekjaren kan dan een onttrekking aan de belastingvrije reserves gebeuren volgens het ritme van de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor bij de inbrengende vennootschap kapitaalsubsidies werden toegekend of, in voorkomend geval, ten belope van het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa.