COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
CBN-advies 110-7 - Verslaggeving bij invereffeningstelling

Aan de Commissie werd de vraag gesteld welke verslaggevingsverplichtingen moeten worden nageleefd bij invereffeningstelling van een vennootschap.

Hoewel hiervoor geen expliciete wettelijke verplichting bestaat, is de Commissie van oordeel dat, teneinde de respectievelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en vereffenaars duidelijk te onderscheiden en om aan beiden de gewenste kwijting te kunnen verlenen, het hoogst aangewezen is bij de aanvang van de vereffening een afrekening op te stellen voor de "normale werkingsperiode" van de onderneming. 

Om deze afrekening aan derden tegenwerpelijk te maken, lijkt het aangewezen dat het bestuursorgaan van de betrokken vennootschap een balans, een resultatenrekening en een toelichting opmaakt voor het gedeelte van het boekjaar dat met de ontbinding van de vennootschap eindigt en deze in de vorm van een jaarrekening opgestelde stukken ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering en openbaar maakt, zulks overeenkomstig de regels die gelden voor het opstellen en openbaarmaken van de jaarrekening van de betrokken vennootschapvorm. 

De vereffenaars van hun kant zijn, vanaf de invereffeningstelling van de vennootschap, verplicht jaarlijks een inventaris en een jaarrekening op te stellen, deze jaarrekening ter informatie voor te leggen aan de algemene vergadering en openbaar te maken door neerlegging ter griffie (artikel 187 Venn. W.; zie daaromtrent advies 110/6 opgenomen in Bulletin nr. 17 van september 1985, pp. 19-21). In dit verband wenst de Commissie aan te stippen dat in de hypothese waarin de invereffeningstelling plaatsvindt in de loop van het boekjaar, de eerste door de vereffenaars opgestelde resultatenrekening zal lopen over de periode vanaf de invereffeningstelling tot de statutair bepaalde datum van afsluiting van het boekjaar. De invereffeningstelling wijzigt immers niet de statuten van de betrokken vennootschap. 

Dit advies handelt niet over de verslaggevingsverplichtingen bij sluiting van de vereffening. Daarover neemt de Commissie zich voor een afzonderlijk advies uit te brengen.