CBN-advies 121/2bis - Verlies gedragen door vennoten

Een vennootschap sluit het boekjaar af met verlies. De algemene vergadering beslist het verlies over te dragen. Tijdens het daaropvolgende boekjaar beslissen de vennoten op een buitengewone algemene vergadering het aldus overgedragen verlies zelf ten laste te nemen. De vraag wordt gesteld op welke wijze deze beslissing van de buitengewone algemene vergadering in de boekhouding en in de jaarrekening moet worden geboekt.

Naar het oordeel van de Commissie staat men in het hierboven beschreven geval voor een beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarbij deze zich definitief uitspreekt over de wijze waarop een voorlopig overgedragen verlies moet worden aangezuiverd. Het gaat hier derhalve om een nieuwe beslissing en niet om een wijziging achteraf van een voordien genomen beslissing. 

De beslissing moet derhalve worden geacteerd in de jaarrekening over het boekjaar waarin de beslissing werd genomen. Zij moet worden geboekt in de staat van de verwerking van de resultaten. Aldus wordt het resultaat van het boekjaar niet door de beslissing beïnvloed. 

De boeking van de tussenkomst van de vennoten als een uitzonderlijke opbrengst lijkt in casu niet aangewezen. Dit zou wel het geval kunnen zijn indien tijdens het boekjaar door de vennoten zou worden beslist het tijdens ditzelfde boekjaar geleden verlies aan te zuiveren, vooraleer de jaarrekening over dat boekjaar wordt goedgekeurd1

In ieder geval is het wenselijk dat in de toelichting melding wordt gemaakt van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering en de gevolgen daarvan voor de toestand van de onderneming. 

  • 1Cf. Advies nr. 121/2, Bulletin nr. 9, blz. 10.