COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 105/4 - Vergoeding van kredieturen door de RSZ


Krachtens de bestaande wetgeving zijn de werkgevers verplicht om een bijdrage te storten aan de RSZ voor de financiering van kredieturen. Wanneer een werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid die hem door deze wetgeving wordt geboden, dan wordt de daarbij behorende bezoldiging terugbetaald aan de onderneming door de RSZ. 

Deze tussenkomst door de RSZ wijzigt niets aan de betrekkingen tussen werkgever en werknemer; de vergoeding wordt uitgekeerd aan de werkgever en niet aan de werknemer. De Commissie is dan ook van mening dat deze vergoeding bij de kostensoorten niet mag in mindering worden gebracht van het bedrag dat werkelijk als rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging werd uitbetaald.