CBN-advies 3-1 Tijdstip waarop de aan‐ of verkoop van een onroerend goed in de boekhouding dient ingeschreven te worden

Aan  de  Commissie  werd  gevraagd  waarmee  bij  de  boekhoudkundige  registratie  van  de overdracht  van  een  onroerend  goed  moet  worden  rekening  gehouden  :  met  de eigendomsoverdracht  tussen  de  betrokken  partijen  die  bij  verkoop  geschiedt  zodra  er overeenkomst is omtrent  zaak  en  prijs  en  meestal  wordt  vastgelegd  in  een verkoopscompromis,  of  met  de  tegenwerpelijkheid  van  die  overdracht  aan  derden  na overschrijving  van  de  akte  op  het  hypotheekkantoor.   
  
Naar  het  oordeel  van  de  Commissie1 ,  geldt  het  eerste  luik  van  dit  alternatief als uitgangspunt.  Op  grond  van  het  verkoopscompromis  ‐ of,  algemeen  genomen, de  akte waarbij  de  eigendom  van  de  ene  partij  op  de  andere  wordt  overgedragen ‐ moet derhalve:   

  • ten  aanzien  van  de  cedent,  enerzijds,  het  betrokken  goed  uit  de  boekhouding     worden gehaald  waarna  de  vordering  in  prijs   (of  het  prijssaldo)  en  het  betaalde  voorschot worden  ingeschreven  en,  anderzijds,  het  realisatieresultaat  worden  uitgedrukt;
  • ten  aanzien  van  de  verkrijger,  het  goed  in  de  boekhouding  worden  ingeschreven  als tegenwaarde  van  het  betaalde   voorschot  en  de  boeking  van  een  schuld  ten  belope van  het  nog  verschuldigde  bedrag  op  de  prijs.   

Het  feit  dat  de  overdracht  slechts  na  overschrijving  tegenwerpelijk  is  aan  derden  is  niet relevant  voor  de  betekenis  van  de  trasactie,  zomin  in  het  vermogen  van  de  verkrijger  als in  het  vermogen  van  de  cedent.  
 

  • 1Tot nog toe heeft de Commissie zich niet gebogen over de ‐ trouwens niet aan bod gekomen ‐ kwestie van de weerslag van contractuele bepalingen van eigendomsvoorbehoud of uitgestelde overdracht van eigendom.
    Zie sindsdien advies 106/4 Beding van eigendomsvoorbehoud‐ Uitdrukkelijk ontbindend beding; Boekhoudkundige verwerking (Bulletin CBN, nr. 17, september 1985, p.13‐16).