COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN advies 105-7 - Terugbetaling van subsidies - Toerekening aan de resultatenrekening

Aan de Commissie werd gevraagd hoe de terugbetaling van kapitaal- en intrestsubsidies verkregen in vroegere boekjaren, in de resultatenrekening moet worden weergegeven. Meer in het bijzonder is de vraag gerezen of in de resultatenrekening de terug te betalen subsidies in mindering mochten gebracht worden van de subsidies ontvangen tijdens of toegerekend tot het boekjaar, mits desgevallend uitsplitsing ervan in de toelichting. 

De Commissie heeft geoordeeld dat artikel 6 van het jaarrekeningbesluit elke vorm van compensatie uitsluit, ook al wordt ze in de toelichting uitgesplitst. 

Bijgevolg heeft zij geadviseerd de terug te betalen subsidies te boeken als «Diverse financiële kosten», tenzij het om bijzondere redenen verantwoord zou zijn ze als «Andere uitzonderlijke kosten» te boeken.