COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2018/09 – Tax shelter voor podiumkunsten 

Advies van 30 mei 20181  

Inleiding

De tax shelter voor de productie van podiumwerken2  is een uitbreiding van de tax shelterregeling voor audiovisuele werken3 . Deze uitbreiding is van toepassing op de raamovereenkomsten ondertekend vanaf 1 februari 2017.4  

De regeling bestaat erin dat een fiscale vrijstelling wordt toegekend aan investeerders die financieel bijdragen aan de productie van een podiumwerk. In artikel 194ter en 194ter/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) worden de voorwaarden, beperkingen en voorschriften van deze vrijstelling bepaald.

Met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van de tax shelter voor audiovisuele werken heeft de Commissie reeds meerdere adviezen5 uitgebracht. Aangezien de tax shelterregeling voor podiumwerk een uitbreiding vormt op de tax shelterregeling voor audiovisuele werken verwijst de Commissie in eerste instantie naar voormelde adviezen. Met onderhavig advies geeft de Commissie verduidelijking over een aantal punten die specifiek zijn voor de tax shelter voor podiumwerk. 

 Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de investeerder

De boekhoudkundige verwerking van de tax shelterregeling voor podiumwerk in hoofde van de investeerder verschilt niet van deze voor audiovisuele werken. Bijgevolg wordt integraal verwezen naar titel ‘III. Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de investerende vennootschap’ van het voormelde CBN-advies 2015/1

Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de producent (vzw versus vennootschap)

De boekhoudkundige verwerking in hoofde van de producent van een podiumwerk loopt gelijk met de boekhoudkundige verwerking bij de producent van een audiovisueel werk zoals toegelicht in het voormelde CBN-advies 2015/7

Net zoals bij de productie van een audiovisueel werk moet de producent bij de evaluatie van een zelf geproduceerd werk rekening houden met artikel 60 KB W.Venn. dat verbiedt dat een immaterieel vast actief op het actief wordt geboekt voor een waarde, bepaald op basis van de vervaardigingsprijs, die hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement voor de vennootschap van dit vast actief.6  

Wanneer de uitgaven die werden gemaakt voor de productie van het podiumwerk in aanmerking komen voor activering zal, net zoals voor een audiovisueel werk, het actief worden geboekt op de rekening 211 Immateriële vaste activa en dient een passende afschrijving7  te worden toegepast.

Afhankelijk van de wijze waarop de onderneming de uitgaven voor het podiumwerk boekhoudkundig zal verwerken, zullen de door de investeerders ingetekende bedragen, net zoals bij de tax shelterregeling voor audiovisuele werken, worden geboekt met als tegenpost de rekening 15 Kapitaalsubsidies (en 1680 Uitgestelde belastingen) of de rekening 499 Wachtrekening.8  
 

  • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerpadvies op 11 januari 2018 ter publieke consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN
  • 2Artikel 194ter/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92), ingevoegd door de wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van podiumwerk (BS 17 januari 2017).
  • 3Artikel 194terter WIB 92.
  • 4Artikel 8 wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van podiumwerk.
  • 5CBN-advies 2015/7 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2015); CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015); CBN-advies 2012/7 - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder; CBN-advies 2012/6 - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap; CBN-advies 2010/7 - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder.
  • 6Zie ook randnummer 21 van het CBN-advies 2015/7 -Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2015).
  • 7De Commissie merkt hierbij op dat artikel 63 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 stelt dat met uitzondering van de investeringen in audiovisuele werken de immateriële vaste activa afgeschreven worden met vaste annuïteiten waarvan het aantal niet minder dan vijf mag bedragen wanneer het andere investeringen betreft dan investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
  • 8Zie ook randnummers 31 en 34 van het CBN-advies 2015/7Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2015).