COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN advies 105-3 - Subsidies toegekend door het IWONL


De onderzoeksprojecten van ondernemingen kunnen worden gesubsidieerd door het IWONL. Deze subsidies vertegenwoordigen een percentage van de werkelijke uitgaven van de onderneming. 

De Commissie is van mening dat het feit dat deze subsidies worden toegekend in functie van de werkelijke uitgaven niet van aard is om hen het karakter van eigen kosten van de onderneming te ontnemen en de onderneming tot lasthebber te maken van het IWONL. Inderdaad is het de onderneming die de leden van het personeel belast met het onderzoek, benoemt en vergoedt, die de installaties afschrijft, en die, in desbetreffend geval, een beroep doet op diensten van buitenuit; dit is in het bijzonder duidelijk indien de subsidies slechts een percentage van de verrichte uitgaven bedragen. Daaruit volgt dat deze subsidies op de resultatenrekening moeten worden geboekt als opbrengsten en niet in mindering van de kosten.