COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 105/6 - Schade en schadeverzekering (andere dan kredietverzekering)

De vraag werd gesteld of de van een verzekeringsmaatschappij ontvangen vergoeding voor geleden schade door de onderneming in mindering gebracht mag worden van de verliezen of van de kosten die voor haar uit dit schadegeval zijn voortgevloeid. Naar het oordeel van de Commissie betreft het hier een compensatie verboden door artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976. 

Met betrekking tot de boeking van de geleden schade en de bekomen vergoeding moet een onderscheid worden gemaakt. 

Indien de schade behoort tot de normale bedrijfsrisico's dan zullen de gevolgen ervan op de bedrijfslasten wegen; de van de verzekeringsmaatschappij ontvangen vergoeding zal dan geboekt worden in de rubriek Andere bedrijfsopbrengsten (mec. nr. 5139). Vertoont de schade daarentegen een uitzonderlijk karakter dan moeten de gevolgen ervan opgenomen worden in de uitzonderlijke resultaten; de van de verzekeringsmaatschappij ontvangen vergoeding zal in dat geval geboekt worden in de rubriek Andere uitzonderlijke opbrengsten (mec. nr. 5329). 

Wordt de schade toegebracht aan een actiefbestanddeel en wordt dit actiefbestanddeel door een derde hersteld, dan worden de door de onderneming gedragen uitgaven geboekt in de rubriek Aankopen en leveringen (mec. nr. 4111). Hetzelfde geldt voor de aan derden uitbetaalde bijkomende kosten, zoals sleep- en repatriëringskosten. Wordt de herstelling door de onderneming zelf uitgevoerd dan dienen de uitgaven naar hun aard geboekt te blijven. Indien het actiefbestanddeel niet wordt hersteld of niet voor herstelling vatbaar is, dan geeft de geleden schade aanleiding tot een bijkomende afschrijving of waardevermindering en tot een daarmee overeenstemmende boeking. 

Heeft het verzekeringscontract betrekking op een gebruiks- of inkomensderving, dan is er uiteraard geen overeenstemmende boeking op de debetzijde van de resultatenrekening.