CBN advies 125-7 - Overheidssubsidies ter financiering van het bedrijfskapitaal

Aan de Commissie werd gevraagd hoe overheidssubsidies toegekend ter ondersteuning van bedrijven die als gevolg van een sterke omzetstijging, een bijkomende behoefte aan netto-bedrijfskapitaal hebben, in de jaarrekening moeten worden verwerkt. 

Naar het oordeel van de Commissie vertoont zo'n subsidie het kenmerk van een financiële opbrengst. Het is immers de bedoeling van de subsidiërende overheid om via een financiële tegemoetkoming bij te dragen tot de financiering van de voorraden en vorderingen (i.e. van het bedrijfskapitaal) van de onderneming. Een boeking onder de rubriek «IV.C. Andere financiële opbrengsten» is derhalve aangewezen met een uitdrukkelijke vermelding in de toelichting (cf. Staat XIII, A van het volledig schema). 

De subsidie dient te worden toegerekend aan de boekjaren waarop zij krachtens de subsidiëringsbeslissing betrekking heeft (cf. adviezen nrs. 125/2, 125/2bis, 125/3, 125/3bis en 125/6). Indien de betrokken boekjaren reeds afgesloten zijn dan dient, luidens artikel 19, vierde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, daarvan in de toelichting melding te worden gemaakt.