COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2020/01 – Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe modellen van de jaarrekening

Advies van 22 januari 20201

Inleiding

Onderhavig advies legt uit op welke manier vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening verplicht moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België2  kunnen voldoen aan deze openbaarmakingsverplichting wanneer de aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV)3  en het uitvoeringsbesluit (hierna: KB WVV)4  aangepaste modellen van de enkelvoudige jaarrekening door de Nationale Bank van België nog niet beschikbaar worden gesteld. 

Schema van de enkelvoudige jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

Het bestuursorgaan is verplicht om elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning.5  De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten verenigd in vergadering of de algemene vergadering.6  Kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat de Koning vaststelt.7  Microvennootschappen kunnen hun jaarrekeningen opstellen volgens een door de Koning vastgesteld microschema.8  De jaarrekening, waarvan de openbaarmaking door het WVV wordt voorgeschreven, moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.9  Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Dit houdt in dat, als de jaarrekening zeven maand na de eindeboekjaardatum nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering, het bestuursorgaan van de vennootschap de jaarrekening toch moet publiceren met inachtneming van art. 3:3, § 1, tweede lid KB WVV. De neerlegging van de daarna definitief door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening vormt dan een verbeterde neerlegging.

De nieuwe schema’s van de jaarrekening10  verschillen op zich weinig van de schema’s die destijds waren opgenomen in het uitvoeringsbesluit bij het Wetboek van vennootschappen.11  De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de destijds geldende schema’s van de balans en de resultatenrekening zijn de volgende12 :

- voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen het schema van de balans van enerzijds de kapitaalvennootschappen13  en anderzijds de kapitaalloze vennootschappen14 . Zo wordt bij kapitaalloze vennootschappen niet langer het begrip ‘Kapitaal’ gebruikt, maar wordt dit vervangen door ‘Inbreng’. Voor kapitaalvennootschappen wordt in het schema van de balans een onderscheid gemaakt tussen het gedeelte van de inbreng dat bestaat uit kapitaal en het gedeelte van de inbreng buiten kapitaal. Onder inbreng buiten kapitaal wordt vervolgens nog een onderscheid gemaakt tussen de uitgiftepremies en de overige inbrengen buiten kapitaal. Onder de overige inbrengen buiten kapitaal worden onder meer de ingebrachte gelden geboekt die worden ontvangen ingevolge de uitgifte van winstbewijzen. 

Zoals blijkt uit onderstaande figuren wordt zowel in het geval van een kapitaalvennootschap als in het geval van een kapitaalloze vennootschap als verzamelnaam voor alle inbrengen voortaan de titulatuur “Inbreng” ingevoerd.

Volledig, verkort en micromodel van de jaarrekening: samenstelling van het eigen vermogen van kapitaalvennootschappen
Volledig, verkort en micromodel van de jaarrekening: samenstelling van het eigen vermogen van kapitaalvennootschappen15

Volledig, verkort en micromodel van de jaarrekening: samenstelling van het eigen vermogen van kapitaalloze vennootschappen
Volledig, verkort en micromodel van de jaarrekening: samenstelling van het eigen vermogen van kapitaalloze vennootschappen16

- in de schema’s van de balansen van de vennootschappen wordt een uitsplitsing gevraagd van de onbeschikbare reserves naargelang de reden van deze onbeschikbaarheid. Hierin is voorzien in een subrubriek ‘Overige’. Op deze subrubriek ‘Overige’ wordt onder meer de onbeschikbare reserve geboekt die ontstaat bij de omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een coöperatieve vennootschap erkend als SO zoals bedoeld in artikel 14:37 WVV; 

Volledig model van de jaarrekening: samenstelling van de rubriek Onbeschikbare reserves van kapitaalloze vennootschappen
Volledig model van de jaarrekening: samenstelling van de rubriek Onbeschikbare reserves van kapitaalloze vennootschappen17  

- in het schema van de resultatenrekening worden een aantal terminologische wijzigingen aangebracht ingevolge het verdwijnen van het kapitaalbegrip bij de kapitaalloze vennootschappen.    

De vennootschappen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema’s uit het KB WVV volgen voor de neerlegging van hun jaarrekening een model van jaarrekening dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld na advies van de Commissie en dat op haar website ter beschikking wordt gesteld.18

Schema van de jaarrekening voor VZW’s IVZW’s en stichtingen19

Het bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning.20  Het bestuursorgaan maakt ieder jaar een jaarrekening op in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning.21  De jaarrekening van de VZW’s en IVZW’s moet binnen zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.22  Kleine VZW’s, IVZW’s en stichtingen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat de Koning vaststelt.23  Micro VZW’s, micro IVZW’s en microstichtingen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een microschema dat de Koning vaststelt.24  Binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan wordt de jaarrekening door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.25

De nieuwe schema’s van de jaarrekening26  verschillen weinig van de schema’s die destijds waren opgenomen in het Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. De aanpassingen in de schema’s van de balansen en de resultatenrekeningen van de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreffen een aantal vereenvoudigingen27 , de correctie van een aantal onnauwkeurigheden uit het verleden en een aantal wijzigingen zodat VZW’s, IVZW’s en stichtingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting de daarmee gepaard gaande boekhoudkundige registratie op een duidelijke manier kunnen rapporteren.

De VZW’s, IVZW’s en stichtingen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema’s zoals opgenomen in de bijlagen 6 en 7 bij het KB WVV volgen voor de neerlegging van hun jaarrekening een model van jaarrekening dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld en dat op haar website ter beschikking wordt gesteld.28

Inwerkingtreding WVV en KB WVV

De bepalingen van het WVV en het KB WVV treden in werking op 1 mei 2019.29  Op vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen die reeds bestaan op de dag van de inwerkingtreding, zijn de dwingende bepalingen voor het eerst van rechtswege van toepassing op 1 januari 2020.30  Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunnen, mits een statutenwijziging, evenwel beslissen om de bepalingen reeds toe te passen vóór 1 januari 2020, maar ten vroegste op 1 mei 2019.31  De vraag stelt zich vanaf wanneer vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen de nieuwe, aangepaste modellen van de jaarrekening moeten gebruiken bij de neerlegging van hun jaarrekening.

Bij gebrek aan overgangsbepalingen is de Commissie van oordeel dat, voor wat de eerste toepassing van de nieuwe bepalingen op het neer te leggen model van de jaarrekening betreft, de koppeling aan de afsluitdatum van het boekjaar noodzakelijk is. Dat betekent dat de nieuwe bepalingen in dat geval van toepassing zijn voor de neerlegging van de jaarrekening afhankelijk van de afsluitdatum van het boekjaar.

Volgende situaties kunnen op basis van dit principe worden onderscheiden:

 • voor vennootschappen, VZW’s en IVZW’s en stichtingen opgericht op of na 1 mei 2019 zijn de nieuwe bepalingen meteen van toepassing, omdat de afsluitdatum van het eerste boekjaar sowieso na 1 mei 2019 valt;
 • voor bestaande vennootschappen VZW’s, IVZW’s en stichtingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar en die niet hebben gekozen voor een “opt-in”, zijn de nieuwe bepalingen bijgevolg voor het eerst van toepassing voor de neerlegging van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar dat afsluit op 31 december 2020;32
 • voor bestaande vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar of voor bestaande vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen met een verkort boekjaar en niet hebben gekozen voor een “opt-in”, zal de nieuwe regelgeving vroeger van toepassing zijn, omdat hun afsluitdatum ergens tussen 01.01.2020 en 31.12.2020 ligt;
 • voor bestaande vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen die hebben gekozen voor een zogenaamde “opt-in”, is de nieuwe regelgeving voor het eerst van toepassing voor zover de afsluitdatum van het boekjaar na de datum van de statutenwijziging valt.

De te gebruiken modellen van de jaarrekening

Aanpassing aan de modellen van de jaarrekening door de Nationale Bank van België

Zoals eerder vermeld volgen vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema’s zoals opgenomen in de bijlagen 3, 4, 6 en 7 bij het KB WVV voor de neerlegging van hun jaarrekening een model van jaarrekening dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld en dat op haar website ter beschikking wordt gesteld. Dit model van jaarrekening wordt door de Nationale Bank van België aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aangepast, na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Het bestaan van een nieuwe versie wordt in het Belgisch Staatsblad meegedeeld.33

De wijzigingen die naar aanleiding van het WVV en het KB WVV moeten worden aangebracht, hebben een aanpassing van de modellen van de jaarrekening tot gevolg. 

Aangepaste modellen voor vennootschappen

Zoals eerder vermeld betreft een van de belangrijkste wijzigingen het wegvallen van het kapitaal bij kapitaalloze vennootschappen. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt in artikel 39, § 2, tweede lid in dit verband: 

“Vanaf die dag [1 januari 2020] worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet gestorte gedeelte van het kapitaal in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en het niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal in de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.”

Het KB WVV heeft naar aanleiding hiervan in artikel 9:10 een aantal wijzigingen aangebracht aan de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel zoals opgenomen in bijlage 1 bij het Koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht. 

Zo wordt de rekening 11 Uitgiftepremies vervangen door de volgende rekeningen:

11    Inbreng buiten kapitaal
    110    Beschikbare inbreng buiten kapitaal
        1100    Uitgiftepremie
        1109    Andere
    111    Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
        1110    Uitgiftepremie
    1119    Andere

Kapitaalloze vennootschappen zullen het bedrag dat werd geboekt op de rekeningen 100 Geplaatst kapitaal en 101 Niet opgevraagd kapitaal (-) moeten overboeken naar een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zijnde de rekening 1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal met behoud van een afzonderlijke subrekening voor het gedeelte van het niet opgevraagd kapitaal. Het bedrag opgenomen op de rekening 130 Wettelijke reserve zal worden overgeboekt naar de rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves.

Bij de opstelling van de jaarrekening van een kapitaalloze vennootschap door het bestuursorgaan zal het saldo van de bedragen die in de ‘oude’ modellen van de jaarrekening werden opgenomen onder code 100 (Geplaatst kapitaal) en 101 (Niet-opgevraagd kapitaal) vanaf de inwerkingtreding moeten worden opgenomen onder de code 111 Onbeschikbare inbreng van de nieuwe modellen van de jaarrekening.

‘Oud’ model van de jaarrekening
‘Oud’ model van de jaarrekening

‘Nieuw’ model van de jaarrekening voor kapitaalloze vennootschappen
‘Nieuw’ model van de jaarrekening voor kapitaalloze vennootschappen

Aangepaste modellen voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen

De wijzigingen aan de schema’s voor de VZW’s, IVZW’s en stichtingen zoals opgenomen in bijlagen 6 en 7 bij het KB WVV zijn minder ingrijpend, hebben geen ‘herindeling’ tot gevolg en behoeven bijgevolg in het kader van onderhavig advies geen verdere commentaar. De Commissie zal evenwel niet nalaten om in andere adviezen waar nodig de voornaamste inhoudelijke wijzigingen toe te lichten. 

Gebruik van de ‘oude’ XBRL-modellen34  van de jaarrekening

Mogelijks zijn de nieuwe modellen van de Nationale Bank van België van de jaarrekening in het gewenste format nog niet beschikbaar op het ogenblik dat de nieuwe bepalingen wel al van toepassing zijn bij de neerlegging van de jaarrekening van een vennootschap, VZW, IVZW of stichting. Maken vennootschappen, in afwachting van de nieuwe modellen in de gewenste format voor de neerlegging van de jaarrekening nog gebruik van de ‘oude’ XBRL-modellen van de jaarrekening, dan rijzen een aantal vragen. 

Voornamelijk voor kapitaalloze vennootschappen stelt zich bijvoorbeeld de vraag hoe ze de rubriek van het eigen vermogen moeten invullen wanneer zij van rechtswege geen kapitaal meer hebben. De Commissie is van oordeel dat, gezien het feit dat er boekhoudtechnisch wel al een overboeking zal zijn gebeurd naar de rekening 1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, de kapitaalloze vennootschap het saldo van het bedrag van de codes 100 Kapitaal en 101 Niet-opgevraagd Kapitaal (-) in een dergelijk ‘oud’ model van de jaarrekening kan opnemen onder de code 11 Uitgiftepremies, mits de nodige, passende uitleg in de toelichting. In deze toelichting wordt bijkomend vermeld in hoeverre het over onbeschikbare dan wel beschikbare inbreng gaat35 . Het bedrag opgenomen op de rekening 130 Wettelijke reserves kan dan in geval van het gebruik van het ‘oude’ model van de jaarrekening, voorlopig onder de code 130 Wettelijke reserve worden behouden.36

Bijkomend rijst de vraag onder welke rubrieken deze bedragen vervolgens in de kolom van het vorig boekjaar moeten worden opgenomen. De Commissie acht het raadzaam om, ten einde een vergelijking mogelijk te maken enerzijds en met oog op de leesbaarheid van de jaarrekening anderzijds, ook in de kolom ‘vorig boekjaar’ de desbetreffende cijfers onder de codes 11 Uitgiftepremies en 130 Wettelijke reserves op te nemen mits aanduiding op het identificatieblad van deze jaarrekening dat de cijfers met betrekking tot vorig boekjaar niet identiek zijn met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
 

 • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerpadvies op 5 juni 2019 ter publieke consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
 • 2Zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: in Boek 3, Titel 1, Hoofdstuk 1, Afdeling 4. Openbaarmakingsverplichtingen voor wat de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid betreft, in Boek 3, Titel 2 voor wat verenigingen betreft en in Boek 3, Titel 3 voor wat de stichtingen betreft.
 • 3De wet van 23 maart 2019 (BS 4 april 2019).
 • 4Het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (BS 30 april 2019).
 • 5Artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV.
 • 6Artikel 3:1, § 1, tweede lid WVV.
 • 7Artikel 3:2, eerste lid WVV.
 • 8Artikel 3:3, eerste lid WVV.
 • 9Artikel 3:10 WVV. Artikel 3:9 WVV stelt bepaalde vennootschappen vrij van de openbaarmakingsverplichting. Dit advies beperkt zich tot die vennootschappen die wel degelijk een jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België.
 • 10Zoals opgenomen in de bijlagen 3 en 4 bij het KB WVV.
 • 11De schema’s van de balans en de resultatenrekening zoals opgenomen in de artikelen 88, 89, 92, 93, 94/1 en 94/2 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
 • 12De Commissie voor Boekhoudkundige Normen zal waar nodig in andere adviezen toelichting verstrekken bij deze en andere belangrijke wijzigingen.
 • 13Zoals de naamloze vennootschap, Europese vennootschap en Europese coöperatieve vennootschap.
 • 14Zoals de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap.
 • 15Gebaseerd op bijlage 3 en 4 KB WVV.
 • 16Gebaseerd op bijlage 3 en 4 KB WVV.
 • 17Gebaseerd op bijlage 3 KB WVV.
 • 18Artikel 3:67, § 4 KB WVV.
 • 19Onderhavig advies behandelt uitsluitend de neerlegging van jaarrekeningen door VZW’s, IVZW’s of stichtingen die geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid zoals voorzien in artikel 3:47, § 2 om een vereenvoudigd model van jaarrekening op te stellen, noch zijn onderworpen aan bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering voortvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening, die als gelijkwaardig wordt beschouwd.
 • 20Artikel 3:47, § 1, derde lid en artikel 3:51, § 1, tweede lid WVV.
 • 21Artikel 3:47, § 1, eerste lid en artikel 3:51, § 1, eerste lid WVV.
 • 22Artikel 3:47, § 1, tweede lid WVV.
 • 23Artikel 3:47, § 3 en artikel 3:51, § 3 WVV.
 • 24Artikel 3:47, § 4 en artikel 3:51, § 4 WVV.
 • 25Artikel 3:47, § 7 en artikel 3:51, § 7 WVV. VZW’s, IVZW’s en stichtingen die voldoen aan de criteria om een vereenvoudigde boekhouding te voeren, kunnen evenwel een vereenvoudigd model van de jaarrekening opstellen. VZW’s, IVZW’s en stichtingen die voldoen aan de criteria om een vereenvoudigde boekhouding te voeren leggen hun jaarrekening neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de VZW, IVZW of stichting.
 • 26Zoals opgenomen in de bijlagen 6 en 7 KB WVV.
 • 27Zo wordt in het schema van de balans niet langer het onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa in volle eigendom van de VZW, IVZW of stichting en de overige materiële vaste activa. Tevens werden in de resultatenrekening een aantal gelijkaardige aanpassingen aangebracht als aan het schema voor vennootschappen naar aanleiding van de omzetting van de Boekhoudrichtlijn 2013/34/EG, waaronder het schrappen van de uitzonderlijke resultaten.
 • 28Artikel 3:67, § 4 KB WVV.
 • 29Artikel 38 WVV en artikel 9:10 KB WVV.
 • 30Het is niet de bedoeling van de Commissie om de inwerkingtreding van het WVV in onderhavig advies in detail te bespreken. Voor wat betreft de volledige overgangsregeling en inwerkingtreding van het WVV verwijst de Commissie dan ook naar de artikelen 38 tot en met 44 van het WVV. De Commissie wijst bovendien op de bijzondere overgangsregeling die geldt voor de bij de inwerkingtreding van het WVV bestaande vennootschappen waarvan de wet de rechtsvorm opheft. Deze vennootschappen blijven beheerst door hun huidig wettelijk regime, met name het Wetboek van vennootschappen, tot op de dag dat zij zich in een andere rechtsvorm hebben omgezet (in geval van een commanditaire vennootschap op aandelen is dat de omzetting in een naamloze vennootschap). Hebben zij zich op 1 januari 2024 nog niet omgezet in een andere rechtsvorm, dan worden zij op die dag van rechtswege omgezet in de andere rechtsvorm zoals aangegeven in artikel 42, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 • 31De vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hebben gekozen voor een zogenaamde “opt-in”. Wordt niet gekozen voor deze “opt-in”, dan treden per 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het jaarrekeningenrecht van rechtswege in werking. Op 01.01.2020 verliezen hierdoor alle BVBA’s, en CVBA’s hun kapitaal.
 • 32De bepalingen zijn op hen voor het eerst van toepassing vanaf 1 januari 2020, de eerst daaropvolgende afsluitdatum is 31.12.2020.
 • 33Artikel 3:67, § 4, eerste lid WVV. De nieuwe versie van de modellen voor vennootschappen werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30.07.2019.
 • 34De neerlegging in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL).
 • 35Ook al gebeurde initiële overboeking van de het saldo van het bedrag van de codes 100 Kapitaal en 101 Niet-opgevraagd Kapitaal (-) van rechtswege naar een onbeschikbare eigen vermogensrekening, kan deze inbreng nadien beschikbaar worden gemaakt mits daartoe wordt beslist door middel van een statutenwijziging.
 • 36De Nationale Bank voorziet naar de Commissie heeft mogen vernemen de volgende procedure: tijdens het invullen van het ‘oude’ XBRL-model van de jaarrekening zal, ingeval de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe WVV, de vraag worden gesteld of het om de jaarrekening van een kapitaalloze vennootschap gaat. Is dit het geval, dan zal een opsplitsing worden gevraagd van de bedragen opgenomen onder de rubriek 11. Uitgiftepremies, al naargelang het om beschikbare of onbeschikbare inbreng gaat. Deze informatie wordt vervolgens automatisch opgenomen in de toelichting. Deze procedure zorgt ervoor dat vennootschappen voor de meest voordelige neerleggingsmethode kunnen kiezen, ook wanneer de nieuwe modellen in de gewenste format nog niet beschikbaar zijn en dus niet moeten opteren voor de duurdere neerlegging middels een PDF (Portable Document Format). Wat impliceert dat gedurende het kalenderjaar 2020 enkel het ‘oude’ XBRL-model zal beschikbaar zijn en vanaf begin 2021 enkel het XBRL-model aangepast aan het nieuwe WVV online zal komen.
  Niets belet uiteraard dat de vennootschappen voor een boekjaar met neerleggingsverplichting in het kalenderjaar 2020 en die voor dat boekjaar reeds onderworpen zijn aan het WVV, de neerlegging verrichten via een PDF volgens het nieuwe model van jaarrekening aangepast aan het WVV (dat beschikbaar is op de website van de Balanscentrale van de NBB). Dit gaat om (1) de vennootschappen die opgericht zijn vanaf 01.05.2019; (2) de vennootschappen die een “opt in” gedaan hebben vóór 01.01.2020 en (3) de vennootschappen met een boekjaar dat de datum van de inwerkingtreding van rechtswege (namelijk 01.01.2020) bevat.