COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2016/20 – Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het kader van boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek van economisch recht

Advies van 7 september 20161

Inleiding

In het kader van boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek van economisch recht2  kan worden besloten dat de leveranciersschulden over meerdere jaren zullen terugbetaald worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat tevens de schulden aan de overheid (o.a. btw, bedrijfsvoorheffing, sociale bijdragen, vennootschapsbelasting, …) over meerdere jaren terugbetaald worden.

CBN-advies 2011/9 - Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen3 is duidelijk omtrent de classificatie van de handelsschulden tot renteloze schulden die al dan niet terugbetaalbaar zijn over meerdere jaren. Voor wat betreft de schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten werd aan de Commissie gevraagd of deze ook op de lange-termijn dienen te worden gepresenteerd indien deze over verschillende jaren zullen worden terugbetaald ten gevolge een WCO procedure4 .

Analyse

Daar het minimum aanvaard rekeningstelsel niet voorziet in lange-termijn schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten is de Commissie van oordeel dat de schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten die worden terugbetaald over verschillende jaren dienen te worden gepresenteerd binnen de klasse 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

CBN-advies 2011/9 heeft weliswaar geen afwijkende behandeling opgenomen omtrent de presentatie van schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten die worden terugbetaald over verschillende jaren.

Op basis hiervan zou het bestuursorgaan van een vennootschap zich kunnen beroepen op een lange-termijn presentatie; doch is de Commissie van oordeel dat een dergelijke lange-termijn presentatie enkel kan toegelaten worden indien de korte-termijn presentatie een verkeerd beeld zou verstrekken omtrent de solvabiliteit van de betrokken vennootschap.

Daar het minimum aanvaard rekeningstelsel niet voorziet in lange-termijn schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten dient hiervoor op heden rekening 179 Overige schulden te worden aangewend.

Ongeacht de presentatiewijze, wenst de Commissie de aandacht te vestigen op  de toelichting in het kader van artikel 3:12, § 1, 5°, b) WVV, waarbij een overzicht moet worden gegeven van de opeisbare schulden bij de belastingbesturen en de sociale lasten ongeacht of uitstel van betaling werd verkregen. Dit impliceert dat deze toelichting zowel het bedrag op de respectievelijke 45-rekeningen en 179-rekening zal omvatten.

De Commissie is van oordeel dat de beschreven presentatiewijze tevens van toepassing is voor een eventuele minnelijke schikking met de betrokken administraties waarbij de terugbetaling van de schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten over verschillende jaren kan worden gespreid.

  • 1Aangepast aan de nieuwe wetgeving op 4 maart 2020
  • 2Vroeger was dit de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen. Deze werd echter door de wet van 11 augustus 2017 opgeheven en ingevoegd in boek XX “Insolventie ven ondernemingen” van het Wetboek van economisch recht (BS van 11 september 2017, 83100).
  • 3CBN-advies 2011/9 - Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vordering, Bulletin CBN, nr.58, juni 2011, 19-26.
  • 4De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen werd door de wet van 11 augustus 2017 opgeheven en ingevoegd in boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek van economisch recht (BS van 11 september 2017, 83100).