COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 115 - Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap


In coöperatieve vennootschappen komt het vaak voor dat de statuten in de storting voorzien van een bijdrage door de leden teneinde de uitgaven van de vennootschap voor de gepresteerde diensten te dekken. Aan de Commissie werd de vraag gesteld naar de correcte boeking in de jaarrekening van een coöperatieve vennootschap, enerzijds van de geïnde bijdragen, anderzijds van het niet bestede saldo van deze bijdragen. 

Naar het oordeel van de Commissie mogen deze bijdragen niet in mindering gebracht worden van de door de vennootschap gedane uitgaven1 ; zij moeten geboekt worden in de rubriek Andere bedrijfsopbrengsten (mec. nr. 5139). Het verdient aanbeveling in dit geval een verklaring in de toelichting op te nemen over de aard van deze opbrengsten. 

Wat het niet bestede saldo van de geïnde bijdragen op het einde van het boekjaar betreft : indien dit saldo wordt overgedragen op een volgend boekjaar teneinde de prestaties van de vennootschap tijdens dit volgend boekjaar te dekken, of indien dit saldo aan de leden als te veel gestorte bijdragen wordt terugbetaald, dan moet het ten laste van voornoemde rubriek 5139 aangerekend worden respectievelijk op de rubriek Overlopende rekeningen (mec. nr. 3099) of op de rubriek Andere schulden (mec. nr. 2969). 

 

  • 1Compensatieverbod bepaald door artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976.