COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 105/2 - Kosten afgewenteld op of gedragen door derden

Het gebeurt regelmatig dat zekere uitgaven of kosten van een onderneming afgewenteld worden op - of gedragen worden door derden. 

De vraag werd gesteld of de sommen die de onderneming ontvangt ter betaling van deze kosten, door haar kunnen - of moeten - in mindering gebracht worden van de kostensoorten vermeld in haar resultatenrekening of dat zij als dusdanig moeten opgenomen worden onder de bedrijfsopbrengsten. 

In beginsel is de Commissie van mening dat zowel de bewoording van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 als de algemene optiek van het schema van de resultatenrekening, zoals verduidelijkt in het Verslag aan de Koning dat het besluit voorafgaat, tot het besluit moeten voeren dat kosten en inkomsten moeten worden aangerekend en geboekt in de jaarrekening voor hun bruto-bedrag en dat het niet toegelaten is kosten onder te brengen op opbrengstenrekeningen of opbrengsten op kostenrekeningen. Daaruit volgt dat de tussenkomsten van derden in de kostensoorten van een onderneming niet kunnen worden geboekt in mindering van het bedrag van deze kosten. Dit geldt uiteraard niet wanneer een onderneming deze kosten zou dragen als lasthebber handelend voor rekening van een derde, haar lastgever. In dit geval worden deze kosten inderdaad uitsluitend beschouwd als kosten in hoofde van deze derde. Het is dan aan hem om deze kosten als dusdanig en volgens hun aard in zijn eigen boekhouding op te nemen. 

Het is in het licht van dit algemeen beginsel dat de Commissie een aantal gevallen, die haar voor advies werden overgemaakt, heeft onderzocht. Daarbij dient evenwel te worden opgemerkt dat het niet de bedoeling van de Commissie was om hiermee reeds een oplossing te geven voor de talrijke concrete gevallen die zich in de praktijk kunnen voordoen.