CBN-advies 117/1 - Jaarrekening in Belgische frank - Munt waarin de jaarrekening moet worden opgesteld

Aan de Commissie werd de vraag gesteld of een vennootschap haar jaarrekening mag opstellen en bekendmaken in een vreemde munt. Een onderscheid moet hierbij gemaakt worden naar gelang het gaat om een Belgische of een buitenlands vennootschap. 

Een buitenlandse vennootschap die in België een succursale of een bedrijfszetel heeft gevestigd en die krachtens artikel 198 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen tot publicatie van haar jaarrekening gehouden is, moet haar jaarrekening in België bekend maken in de vorm waarin deze werd vastgesteld of goedgekeurd1 . In de regel zal deze jaarrekening in een vreemde munt opgesteld zijn. 

Wat de vennootschappen naar Belgische recht betreft is de toestand anders. Uit het feit dat de oprichtingsakte van de naamloze vennootschappen, van de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en van de commanditaire vennootschappen op de aandelen moet opgesteld zijn in de vorm van een authentieke akte volgt dat het kapitaal van de vennootschap zoals opgenomen in deze akte in Belgische franken moet uitgedrukt zijn. Inderdaad, krachtens artikel 3 van de wet van 30 december 1885 mogen de geldbedragen in openbare en administratieve akten slechts uitgedrukt worden in franken en centiemen2 . Indien het statutair kapitaal in Belgische frank luidt, dan moet het ook naar het oordeel van de Commissie, in dezelfde munt opgesteld worden. 

De opstelling en bekendmaking door de Belgische ondernemingen van een jaarrekening in Belgische franken past overigens in een breder maatschappelijk kader. Het grootste gedeelte van het maatschappelijk verkeer in België verloopt met gebruikmaking van de nationale munt. In verschillende rechtstakken wordt uitdrukkelijk naar de nationale munt verwezen (arbeidsrecht, fiscaal recht, sociaal zekerheidsrecht, enz.). Het boekhoudrecht sluit hierbij aan. Aldus verwijzen verschillende artikelen van de wet van 17 juli 1975 en van haar uitvoeringsbesluiten naar een bedrag in Belgische franken3

Voor de aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 onderworpen ondernemingen wordt deze interpretatie overigens bevestigd door het nieuwe artikel 37, tweede lid, zoals toegevoegd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 februari 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976. Dit nieuw tweede lid bepaalt dat de jaarrekening waarvan de wet de neerlegging voorschrijft in duizenden franken wordt uitgedrukt.

 

  • 1Onder voorbehoud van de vertaling in één der officiële landstalen, overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen terzake. 
  • 2Cfr. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, III, nr. 459, blz. 437; Wauwermans, Manuel pratique des sociétés anonymes, nr. 186, blz. 125.
  • 3Artikel 12 van de wet van 17 juli 1975, artikel 39 van koninklijk besluit van 8 oktober 1976, artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1975 en de wijzigingsbesluiten van 12 juli 1976 en 20 juli 1978, ...