COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2017/03 – Groottecriteria – Boekjaar korter of langer dan 12 maanden

Advies van 1 februari 20171

Vraag

Aan de Commissie werd de vraag gesteld op welke wijze de groottecriteria moeten worden beoordeeld wanneer het boekjaar een duur heeft van minder of meer dan twaalf maanden. Het Wetboek van vennootschappen2 vermeldt hierover het volgende:

“Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.”

Concreet wordt de vraag gesteld op welke wijze het aantal maanden in de teller van bovenvermelde breuk moet worden bepaald.

Aantal maanden in de teller

De Commissie is van mening dat wanneer het aantal maanden van een boekjaar niet gelijk is aan twaalf maanden, het aantal maanden dat in de teller moet worden vermeld het aantal maanden is dat het betrokken boekjaar bestrijkt. Hierbij moet conform de wettelijke bepalingen elke begonnen maand voor een volle maand worden geteld. De berekening van het aantal maanden dat een boekjaar bestrijkt wanneer het boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden, wordt, bij afwezigheid van een andersluidende bepaling in het Wetboek van vennootschappen, berekend in functie van het aantal effectief verstreken maanden en dus niet volgens het aantal kalendermaanden die een dag bevatten van het boekjaar. Deze berekeningswijze wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Voorbeelden

Een vennootschap voert haar boekhouding van 15/1/N tot 14/1/N+1 en heeft bijgevolg een boekjaar van twaalf maanden.

Een vennootschap die haar jaarrekening in principe afsluit op 20 december heeft haar boekjaar uitzonderlijk verlengd tot 15 februari. Het boekjaar loopt aldus van 21/12/N tot 15/2/N+2. Dit boekjaar telt aldus 13 maanden en 26 dagen. De teller in de breuk vermeld in het voorgaande randnummer 1 bedraagt aldus 14.
 

  • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerp van het advies op 25 november 2016 ter consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
  • 2Artikelen 15, § 4 en 15/1, § 4 W.Venn.