CBN-advies 124/1 - Fusie, inbreng van een onderdeel van een onderneming, splitsing

Krachtens het besluit van 8 oktober 1976 moet de jaarrekening naast elke post de vergelijkende cijfers vermelden van het voorafgaande boekjaar. Wordt de voorstelling van de jaarrekening gewijzigd als gevolg van een belangrijke wijziging in de structuur van het vermogen, van de opbrengsten en van de kosten van de onderneming dan worden de cijfers van het voorafgaande boekjaar, uitsluitend omwille van de vergelijkbaarheid, aangepast op grond van de maatstaven die voor het boekjaar in aanmerking werden genomen. 

De vraag werd gesteld of deze laatste bepaling met zich brengt dat bij fusie door opslorping, bij inbreng van een onderdeel van een onderneming of bij splitsing, de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar zo moet worden aangepast dat daaruit blijkt hoe de vermogenstoestand en de resultaten van de onderneming er zouden hebben uitgezien indien de fusie, de inbreng of de splitsing zich had voorgedaan in de loop van het voorafgaande boekjaar. 

De Commissie heeft deze vraag negatief beantwoord. In vele gevallen is een a posteriori aanpassing van de cijfers niet mogelijk bij gebreke van de nodige gegevens. De aanpassing van de cijfers van het voorafgaande boekjaar zou bovendien tot gevolg hebben dat de invloed van de betrokken verrichting op de jaarrekening zou worden uitgeschakeld. Tenslotte zou door dergelijke aanpassing aan de continuïteit van de tabellen uit de toelichting afbreuk worden gedaan. Dit geldt vooral voor de staat der vaste activa. 

Daarom heeft de Commissie in zo'n gevallen aanbevolen de vermeldingen nodig om de vergelijkbaarheid der opeenvolgende jaarrekeningen te waarborgen en om de werkelijke draagwijdte van de herstructurering te laten blijken, eerder in de toelichting op te nemen, en dit onder de vorm die daartoe, voor elk bijzonder geval, het meest geschikt lijkt. Aldus zal het vaak aangewezen zijn in de toelichting aangepaste cijfers op te nemen met betrekking tot de balans of de jaarrekening in haar geheel, over het voorafgaande boekjaar.