COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Technische nota 2010-1 - Definiëring van EBIT / EBITDA

8 september 2010


In hetgeen volgt wenst de Commissie onder de vorm van een Technische nota haar zienswijze te verstrekken omtrent de definiëring van EBIT / EBITDA op basis van het Belgische jaarrekeningschema. We wensen de lezer er attent op te maken dat een dergelijke definiëring niet evident is gezien dit sterk afhankelijk is van de sector waarin de desbetreffende onderneming actief is. Daarnaast worden we tevens geconfronteerd met de realiteit dat binnen de Europese financiële rapporteringspraktijk, het EBIT / EBITDA concept niet eenduidig werd gedefinieerd. 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zijn zogenaamde performantiemaatstaven dewelke gehanteerd worden om de operationele performantie van een onderneming weer te geven.  

Zowel EBIT als EBITDA zijn afkomstig uit de internationale financiële rapporteringspraktijk, en worden reeds verschillende jaren gehanteerd door voornamelijk beursgenoteerde ondernemingen.  Echter, daar waar de genoteerde ondernemingen vertrouwd zijn met deze concepten, acht de Commissie het raadzaam zowel het EBIT als EBITDA concept te definiëren op basis van de Belgische jaarrekening teneinde de interpretatieproblematiek van dergelijke performantiemaatstaven te reduceren voor wat betreft de niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Voor de verdere uitwerking van deze technische nota zullen we rekening houden met de internationale financiële rapporteringspraktijk, waardoor er specifiek voor de uitzonderlijke resultaten onder het Belgische Jaarrekeningrecht verondersteld wordt dat deze deel uitmaken van de operationele activiteiten van een entiteit.


1.    Omschrijving van EBIT en EBITDA

EBIT ofwel Earnings Before Interest and Taxes  wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. Deze performantiemaatstaf houdt dus met andere woorden geen rekening met de effecten van de kapitaalstructuur van de desbetreffende onderneming, noch met de diverse aspecten van de ondernemingsfiscaliteit dewelke opgenomen werden in de resultatenrekening. 

EBIT was de voorganger van EBITDA ofwel Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze laatste verwijdert nog enkele bijkomende niet-kaselementen uit de resultatenrekening, met name: de afschrijvingskost en de waardeverminderingen.


2.    De structuur van de Belgische resultatenrekening

De Belgische resultatenrekening kent enerzijds, in tegenstelling tot internationaal aanvaarde normering hieromtrent, elementen uit een zogenaamde functionele en naar-aard classificatie; anderzijds bestaat de mogelijkheid om uitzonderlijke resultaten te erkennen. Uitzonderlijke resultaten worden conform het Belgische Jaarrekeningrecht omschreven als kosten en opbrengsten die geen verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening. 

3.    Overeenstemming tussen EBIT en de Belgische resultatenrekening

Zoals gesteld in paragraaf 1 tracht EBIT een maatstaf te zijn voor de operationele winst of verlies binnen een bepaalde periode, waardoor EBIT conform de Belgische resultatenrekening het meest overeenstemt met de code 9901 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies). Echter, we erkennen twee problematieken indien we deze code zouden gelijkstellen met de EBIT; enerzijds dienen we in deze context de behandeling van de uitzonderlijke resultaten te analyseren en anderzijds moeten de financiële resultaten herwerkt worden om te komen tot het EBIT concept. 

Het EBIT concept is ontstaan binnen de internationale / Angelsaksische financiële rapporteringspraktijk; kenmerkend aan de internationale financiële rapporteringsstandaarden is de totale afwezigheid of beperktere aanwezigheid van uitzonderlijke resultaten in vergelijking tot het Belgische Jaarrekeningrecht. Inderdaad, uitzonderlijke resultaten zijn conform IFRS en meer bepaald IAS 1 paragraaf 87 niet toegestaan: “An entity shall not present any items of income or expense as extraordinary items, in the statement of comprehensive income or the separate income statement (if presented), or in the notes.” 

Tevens worden onder de US GAAP normen, slechts voor een aantal transacties uitzonderlijke resultaten erkend (o.a. badwill). De afwezigheid van de uitzonderlijke resultaten binnen de internationale rapporteringspraktijk zorgt er weliswaar voor dat voor de bepaling van de EBIT op basis van de Belgische resultatenrekening, deze resultaten opnieuw moeten toegevoegd worden aan de berekeningsbasis. De hoofding Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting ofwel code 9903 sluit hiermee dus aan.

Een tweede problematiek bevindt zich tevens op het niveau van de financiële resultaten; zowel de financiële opbrengsten van beleggingen en liquide middelen (codes: 750, 751 en 752/9) alsook de financiële kosten van financiële schulden (codes: 650, 651 en 652/9) moeten gecorrigeerd worden in het resultaat verkregen in code 9903. Dit betekent in concreto dat de berekening van de EBIT op basis van de Belgische resultatenrekening als volgt verloopt:
 

Omschrijving  Code
   
Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting 9903
   
- Opbrengsten uit financiële vaste activa  750
- Opbrengsten uit vlottende activa 751
- Andere financiële opbrengsten 752/9
   
+ Kosten van schulden 650
+ Waardeverminderingen op vlottende activa  651
+ Andere financiële kosten 652/9
   
EBIT  

De respectievelijke codes verwijzen naar het zogenaamde volledige schema van de Belgische jaarrekening; voor wat betreft het verkorte schema verwijzen wij naar de corresponderende rekeningen van het M.A.R. Het is duidelijk dat op basis van de resultatenrekening de EBIT voor een verkort schema niet kan berekend worden.


4.    Overeenstemming tussen EBITDA en de Belgische resultatenrekening

De overgang van EBIT naar EBITDA is vrij voor de hand liggend, er worden namelijk nog twee bijkomende correcties ten aanzien van de EBIT doorgevoerd voor zogenaamde niet-kas items: depreciations en amortizations. Daar de Belgische resultatenrekening elementen van een naar-aard en functionele classificatie bevat, zijn de hoofdingen die betrekking hebben op depreciations en amortizations verspreid over verschillende rubrieken van de resultatenrekening: Bedrijfskosten, Uitzonderlijke opbrengsten en Uitzonderlijke kosten.

De overgang van EBIT naar EBITDA verloopt dan ook als volgt:

Omschrijving  Code
   
Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting 9903
   
- Opbrengsten uit financiële vaste activa  750
- Opbrengsten uit vlottende activa 751
- Andere financiële opbrengsten 752/9
   
+ Kosten van schulden 650
+ Waardeverminderingen op vlottende activa  651
+ Andere financiële kosten 652/9
   
EBIT  
   
+ Afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630
+ Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) 631/4
+ Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660
- Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760
   
EBITDA