COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2010/2 – De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 – Update

Advies van 10 februari 2010

Trefwoorden

Bedrijfsvoorheffing – compensatie – exploitatiesubsidie – subsidie – vzw – werkingssubsidie

Inleiding

Een recent advies van de Commissie handelde over de boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 WIB 921

Ter herinnering: de bepaling van artikel 275/3, WIB 92, beoogt de stimulatie van wetenschappelijk onderzoek in België. De entiteiten opgenomen in deze bepaling2  worden vrijgesteld van de verplichting tot doorstorting voor een bepaald percentage van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op het salaris van de desbetreffende onderzoekers.

In haar advies 2009/13 was de Commissie van oordeel dat dit stelsel tot vrijstelling een exploitatie- of werkingssubsidie betrof, in de vorm van de kwijtschelding van schuld. Voor de verenigingen diende deze subsidie opgenomen te worden op de creditzijde van rekening 738 van de resultatenrekening. Voor de vennootschappen werd ze gecrediteerd op rekening 740.

De Commissie was eveneens van mening dat, indien een deel of het geheel van de bezoldigingen voor dewelke de vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing werd bekomen, geactiveerd moet worden, het deel van de subsidies toegewezen aan de financiering van de bovengenoemde bezoldigingen zou beschouwd moeten worden als een kapitaalsubsidie en bijgevolg geboekt zou moeten worden op de creditzijde van rekening 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten van de vereniging of van rekening 150 Kapitaalsubsidie van de vennootschap.

 Wijzigingen van artikel 275/3, § 1, 1ste en 2de lid, WIB 92

De wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen wijzigt in haar artikelen 12, 13 en 14, artikel 275/3, § 1, 1ste en 2de lid, WIB 92. De aangebrachte wijzigingen laten een eenduidige interpretatie toe van het voormelde artikel 275/3 door een einde te stellen aan de aanhoudende verwarring rond de aanwending van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing.

Uit de voorbereidende werken bij de wet van 21 december 2009 blijkt immers dat “ het steeds de bedoeling van de wetgever is geweest te zorgen voor bijkomende investeringen en activiteiten in wetenschappelijk onderzoek, hetgeen uitsluit dat de vrijgekomen sommen worden aangewend om de economische kostprijs van het bestaande onderzoek te drukken”, hoewel “de bedoelde instellingen de vrijheid behouden om te beoordelen hoe de vrijgekomen sommen het best geherinvesteerd worden”.3

Bijgevolg mogen de door deze bepaling bedoelde instellingen de door de vrijstelling vrijgekomen fondsen niet aanwenden voor het verminderen van de kostprijs van het onderzoek dat de vrijstelling van betaling heeft doen ontstaan. 

Artikel 275/3, § 1, 1ste en 2de lid, WIB 92, werd bijgevolg aangevuld met de volgende bepaling:
"De (…) bedoelde instellingen wenden de sommen die zij krachtens dit artikel niet moeten doorstorten, niet aan ter financiering van het onderzoek dat de vrijstelling van de doorstortingsverplichting heeft doen ontstaan."4

Update advies 2009/13

Door de invoering van de bovenvermelde aanpassing, maakt de wetgever op eenduidige wijze een onderscheid tussen de bezoldigingen die de vrijstelling van doorstorting hebben doen ontstaan en de opbrengst van deze vrijstelling. Met andere woorden, de exploitatie- of werkingssubsidie, die hier de vorm aanneemt van de kwijschelding van schuld, mag niet worden aangewend ter ondersteuning en ter financiering van de bezoldigingen die deze subsidie hebben doen ontstaan.

Bijgevolg, indien een deel of het geheel van de bezoldigingen voor dewelke de vrijstelling van doorstorting is bekomen, geactiveerd waren, behoudt de subsidie de hoedanigheid van werkings- of exploitatiesubsidie en blijft deze opgenomen op de creditzijde van rekening 738 van de resultatenrekening van de vereniging en op de creditzijde van rekening 740 van de vennootschap.
 

  • 1CBN-advies 2009/13 van 18 november 2009 inzake de boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
  • 2Universiteiten, hogescholen, federale en regionale fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, erkende wetenschappelijke instituten, “Young Innovative Company”,…
  • 3Doc. 52.2310/02, p. 4 en 5.
  • 4Art. 13 en 14 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen.