COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2014/8 – De boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax

Advies van 4 juni 20141  

Algemeen

Aan de Commissie werd de vraag gesteld in welk boekjaar de afzonderlijke aanslag vermeld in artikel 219ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en artikel 233, derde lid, WIB 92 (hierna Fairness Tax) moet worden geboekt2 .

De Fairness Tax is een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting of in de belasting niet-inwoners van 5,15% op uitgekeerde winsten die niet effectief zijn belast omwille van de aftrek voor risicokapitaal en/of overgedragen verliezen. Hoewel de Fairness Tax een afzonderlijke aanslag is die los staat van, en in voorkomend geval bovenop de andere aanslag of aanslagen komt die overeenkomstig andere bepalingen van het WIB 92 of in voorkomend geval in uitvoering van bijzondere wetsbepalingen verschuldigd zijn3 , wordt de Fairness Tax ingekohierd samen met de vennootschapsbelasting respectievelijk de belasting niet-inwoners en is de Fairness Tax onderworpen aan de gewone regels van voorafbetalingen4 .

Het bedrag van de Fairness Tax kan maar worden vastgesteld nadat het bevoegde orgaan besloten heeft welke bestemming aan het resultaat zal worden gegeven.

Boekhoudkundige verwerking

De balans wordt opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen rekening houdend met de beslissingen tot besteding van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat5 . Bijgevolg is de Commissie van mening dat de Fairness Tax moet worden geboekt bij de eindejaarsverrichtingen en deze boeking niet mag worden uitgesteld tot het volgend boekjaar.

Voor voorbeeldboekingen wordt verwezen naar het CBN-advies 128/6 – Boeking van de belastingen op het resultaat6 .
         

  • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat het ontwerp van dit advies op 11 april 2014 ter publieke consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
  • 2Ingevoerd door de artikelen 43 tot 49 en 51 van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) en van toepassing vanaf aanslagjaar 2014. Met onderhavig advies wordt geen standpunt ingenomen op welke uitgekeerde reserves de Fairness Tax verschuldigd is.
  • 3Artikel 219ter, WIB 92.
  • 4Artikel 218, § 1, WIB 92.
  • 5Artikel 26 koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
  • 6Bull. CBN nr. 14, juni 1984, p. 15-21.