CBN advies 125-6 - Kapitaalsubsidie - Toerekening - Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering

In haar advies nr. 125/3bis (Bulletin nr. 9) heeft de Commissie gesteld dat het gedeelte van de kapitaalsubsidies dat aan reeds verrichte afschrijvingen moet worden gerelateerd, dient te worden geboekt onder de «Uitzonderlijke opbrengsten». Dit advies is in dat opzicht achterhaald. Het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 heeft inderdaad de boekingswijze van de kapitaalsubsidies gewijzigd. Zij worden voortaan geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek «IV.C. Andere financiële opbrengsten» volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor ze werden verkregen en niet meer in mindering van de afschrijvingen gebracht (cf. de omschrijving van de rubriek «Kapitaalsubsidies» opgenomen in bijlage bij het Jaarrekeningbesluit). 

Voornoemd koninklijk besluit heeft tevens in navolging van de vierde E.E.G.-richtlijn, de inhoud van het begrip «Uitzonderlijk resultaat» gewijzigd in die zin dat resultaten die slaan op vorige boekjaren niet langer om die reden alleen als uitzonderlijk moeten worden aangemerkt. Luidens die nieuwe definitie zijn uitzonderlijk de resultaten die geen verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening (vgl. art. 29 van de vierde E.E.G.-richtlijn). 

Hieromtrent wenst de Commissie tevens te herinneren aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, in fine van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 namelijk dat wanneer opbrengsten en kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, zulks in de toelichting wordt vermeld.