CBN advies 128-6 - Boeking van de belastingen op het resultaat 

Hieronder volgt een overzicht van de meest courante boekingen van de Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar en op het resultaat van vorige boekjaren. De hieronder opgenomen gevallen zijn niet de enig mogelijke; specifieke gevallen kunnen immers andere of meer uitgewerkte boekingen vergen. 

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 

Onroerende voorheffing

Gegeven

De onderneming ontvangt een aan slagbiljet met betrekking tot een onroerende voorheffing (O.V.) van 30 000 F (kadastraal inkomen 100 000 F - tarief O.V. 30 pct.). Ze voorziet dat het gedeelte van de O.V. dat niet meer bedraagt dan 12,5 pct. van het kadastraal inkomen effectief met de inkomstenbelasting zal kunnen worden verrekend.

Zoals in 1 behoudens dat de onderneming voorziet dat de O.V. niet effectief met de inkomstenbelasting zal kunnen worden verrekend (bv. wegens verliessituatie of wegens toepasselijke fiscale vrijstellingen). 

Boeking

640 Bedrijfsbelastingen 17.500  
6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 12.500  
  aan 452  Te betalen belastingen en taksen   30.000

Gegeven         

Boeking

640 Bedrijfsbelastingen 30.000  
  à 452 Te betalen belastingen en taksen   30.000 

Gegeven 

Zoals in 1 behoudens dat de onderneming het aan slagbiljet op het einde van het boekjaar nog niet heeft ontvangen.

Boeking

640 Bedrijfsbelastingen 17.500  
6702 Geraamde belastingen 12.500  
  aan 450 Geraamd bedrag der belastingschulden   30.000

 Roerende voorheffing 

Inning van het inkomen

Gegeven
De onderneming int een brutocoupon van 100 000 F waarop 25 pct. roerende voorheffing (R.V.) wordt ingehouden.

Boeking

550 Kredietinstellingen1 75.000  
6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 25.000  
  aan 750/751 Financiële opbrengsten   100.000

Boeking van opgelopen interest

Gegeven
De onderneming boekt het gelopen interestgedeelte (10 000 F bruto) van een coupon die in het volgende boekjaar vervalt.

Boeking

491   7.500  
6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen  2.500  
  aan 750/751 Financiële opbrengsten   10.000

Voorafbetalingen

Gegeven
De onderneming verricht een voorafbetaling van 200 000 F.

Boeking 

6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 200.000  
  aan 550 Kredietinstellingen   200.000

 Afsluiting van het boekjaar 

Te weinig voorheffingen en voorafbetalingen

Gegeven
De onderneming berekent dat de verschuldigde inkomstenbelastingen 50 000 F meer zullen bedragen dan de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen. 

Boeking 

6702 Geraamde belastingen 50.000  
  aan 450 Geraamd bedrag van de belastingschulden    50.000

Te veel voorheffingen en voorafbetalingen 

Gegeven. 

De onderneming berekent dat de verschuldigde inkomstenbelastingen 40 000 F minder zullen bedragen dan de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen.

Boeking

412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen 40.000  
  aan 6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen    40.000
Gegeven 

Zoals in a) maar de vennootschap verzoekt de belastingadministratie de door haar verrichte voorafbetalingen ten bedrage van 40 000 F naar het volgend boekjaar over te dragen.

Boeking

412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen 40.000  
  aan 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen   40.000

Not. Tijdens het volgende boekjaar boekt de onderneming in het beschouwde geval : 

6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen  40.000  
  aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen    40.000
Gegeven 

De onderneming heeft de ingekohierde O.V. ten belope van 12,5 % van het kadastraal inkomen op de rekening 6700 geboekt maar stelt vast dat een gedeelte ervan - 5 000 F - niet effectief met de verschuldigde inkomstenbelastingen verrekenbaar is. 

Boeking

640 Bedrijfsbelastingen  5.000  
  aan 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen    5.000 

Fictieve voorheffingen

Not. In principe hoeven de verschillende bestanddelen die met de inkomstenbelastingen verrekenbaar zijn maar niet effectief door de onderneming worden gedragen (fictieve onroerende voorheffing, fictieve roerende voorheffing, belastingkrediet, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting) niet als dusdanig in de boekhouding te worden verwerkt, zowel wanneer het gaat om «terugbetaalbare» als om «niet terugbetaalbare» bestanddelen. Die bestanddelen kunnen wel onrechtstreeks het bedrag beïnvloeden van de «Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen» of van de «Geraamde belastingen» (zie in die zin eveneens het advies nr. 141, Bulletin nr. 13, blz. 21 en 22). 

Op dit principe bestaat een uitzondering met name wat de fictieve roerende voorheffing betreft die, indien ze de verschuldigde imkomstenbelastingen overtreft, aan de onderneming wordt «terugbetaald» (zie het laatste lid van het voormelde advies). 

Gegeven
Een vennootschap int een dividend van 100 000 F uit buitenlandse aandelen dat als «definitief belast inkomen» aftrekbaar is van haar winst en bovendien aanleiding geeft tot verrekening van een «terugbetaalbare» fictieve roerende voorheffing van 5 000 F. Aangezien de vennootschap dit dividend van haar definitief belaste inkomsten aftrekt, is zij geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Boeking

412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen 5.000  
  aan 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen    5.000 

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 

Belastingsupplementen 

Geraamde belastingen waren te laag

Gegeven 
Tijdens het vorige boekjaar heeft de onderneming 50 000 F geboekt als «Geraamde belastingen» (zie 
I.D.1.). De ingekohierde belasting bedraagt echter 55 000 F.

Boeking 

450 Geraamd bedrag van de belastingschulden 50.000  
6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement 5.000  
  aan 452 Te betalen belastingen en taksen   55.000

Terug te vorderen belastingen waren te hoog

Gegeven
Tijdens het vorige boekjaar heeft de onderneming 40 000 F voorafbetalingen geactiveerd (zie I.D.2.a). De teruggave bedraagt echter slechts 33 000 F.

Boeking
a) 
Bij ontvangst kohieruittreksel 

6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement 7.000  
  aan 412 Regularisering van verschuldigde of betaalde 
belastingen 
  7.000  

b) Bij het indienen van het bezwaarschrift 

550 Kredietinstellingen 33.000  
  aan 751 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen   33.000

Regulariseringen

Geraamde belastingen waren te hoog

Gegeven
Zoals in II.A.1 behoudens dat het belastingsupplement slechts 40.000 F.

Boeking

450 Geraamd bedrag van de belastingschulden 50.000  
  aan 7711 Regularisering van geraamde belastingen   10.000
    452 Te betalen belastingen en taksen   40.000

Terug te vorderen belastingen waren te lag

Gegeven
Zoals in II.A.2. behoudens dat de teruggave 44.000 F bedraagt. 

Boeking
a) Bij ontvangst van het aanslagbiljet
 

412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen 4.000  
  aan 7710 Regularisering van verschuldige of belastingen   4.000


b) Bij het indienen van het bezwaarschrift

550 kREDIETINSTELLINGEN 44.000  
  aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen   44.000

Betwiste aan slagen 

Vestiging van de aanslag

Gegeven
De onderneming ontvangt een aanslagbiljet met een belastingsupplement van 130 000 F. Ze betwist 
de aanslag ten belope van 95 000 F.

Boeking
a) Bij ontvangst van het aanslagbiljet 

6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement 130.000  
  aan 452 Te betalen belastingen en taksen   130.000

b) Bij het indienen van het bezwaarschrift 

412
of 4529

Terug te vorderen voorheffingen en belastingen2
of  Betwiste belastingen3
95.000  
  aan 6710 Verschuldigde of gestorte  elastingsupplementen    95.000

Beslissing over de aan slag

Gegeven
De aanslag vordt verminderd ten belope van 49 000 F en de onderneming legt zich bij die beslissing neer.

Boeking 

6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen 46.000  
452 Te betalen belastingen en taksen  49.000  
  aan 412
of 4529
Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
of betwiste belastingen
  95.000

Voorziening voor belastingen

Aan leggen van de voorziening

Gegeven
Ingevolge een betwisting wordt rekening gehouden met een mogelijk belastingsupplement over een vorig boekjaar van 80 000 F. 

Boeking

6712 Gevormde fiscale voorziening4 80.000  
  aan 161 Voorziening voor belastingen    80.000

Aan wending van de voorziening

Gegeven
Uiteindelijk is een belastingsupplement van 83.000 F verschuldigd.

a) Boeking

161 Voorziening voor belastingen 80.000  
6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement 3.000  
  aan 452 Te betalen belastingen en taksen   83.000

b) Gegeven
Uiteindeliejk is een belastingsupplement van 78.000 F verschuldigd.

Boeking

161 Voorziening voor belastingen 80.000  
  aan 452 Te betalen belastingen en taksen    78.000
    7712 Terugneming van fiscale voorziening   2.000

 

  • 1. Eventueel eerst langs rekening «414 Te innen opbrengsten» of rekening «54 Te incasseren vervallen waarden». 
  • 2. De betwiste belastingen zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullend advies dat in een eerstvolgend bulletin bekendgemaakt wordt.
  • 3. De betwiste belastingen zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullend advies dat in een eerstvolgend bulletin bekendgemaakt wordt.
  • 4. Indien een voorziening zou worden aangelegd voor belastingen op de winst van het boekjaar zou te dien einde een rekening 6703 «Gevormde fiscale voorziening» aan het algemeen rekeningenstelsel kunnen worden toegevoegd. 

    v