COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2016/2 – Boekhoudkundige verwerking van ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld

Advies van 9 maart 2016

Inleiding

Aan de Commissie werd de vraag gesteld hoe een VZW (VZW ABC) materiële vaste activa boekhoudkundig dient te verwerken die ter beschikking worden gesteld aan een andere VZW (VZW XYZ). Deze materiële vaste activa worden fysiek overgedragen door VZW ABC aan VZW XYZ; op het einde van de economische levensduur worden deze materiële vaste activa terug overgedragen door VZW XYZ aan VZW ABC. Gedurende de terbeschikkingstelling kan VZW ABC deze materiële vaste activa niet vervreemden.

Daarnaast worden er aan VZW XYZ tevens subsidies toegekend die worden uitbetaald aan VZW ABC ter financiering van de investeringen in de betrokken materiële vaste activa.

Analyse

In hetgeen volgt gaan we ervan uit dat het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 (hierna: KB 19.12.2003) van toepassing is op VZW ABC.

Op het ogenblik van de toekenning van de subsidies zal VZW ABC deze als volgt boekhoudkundig verwerken:

413 Te ontvangen subsidies    
  aan 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten    

Op het ogenblik van de ontvangst van de subsidies zal VZW ABC deze als volgt boekhoudkundig verwerken: 

550 Kredietinstellingen: rekening-courant    
  aan 413 Te ontvangen subsidies    

Vervolgens worden de desbetreffende materiële vaste activa aangekocht. Aangezien de VZW ABC deze materiële vaste activa niet voor eigen gebruik zal hanteren, dienen deze activa te worden geboekt op de rekening 232 Overige installaties, machines en uitrusting1 .

Artikel 19, § 1, 2° KB 19.12.2003 specifieert immers dat hieronder de materiële vaste activa worden opgenomen waarvan de vereniging de volle eigendom heeft, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover zij niet vrij kan beschikken omwille van bepaalde eisen.

Na aankoop zal de VZW ABC de materiële vaste activa fysiek overdragen aan VZW XYZ. Gedurende de periode van de terbeschikkingstelling zal VZW ABC deze activa afschrijven over haar economische levensduur en wordt de ontvangen kapitaalsubsidie gespreid in resultaat erkend.

Op het ogenblik dat VZW XYZ deze materiële vaste activa terug fysiek overdraagt aan de VZW ABC zal laatstgenoemde een eventuele aanvullende afschrijving op deze materiële vaste activa erkennen wanneer ingevolge hun technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun boekwaarde hoger is dan hun gebruikswaarde2 voor de VZW ABC.

  • 1Afhankelijk van de aard van de activa zal de vereniging rekening 2202 Overige terreinen, 2212 Overige gebouwen, 2222 Overige bebouwde terreinen, 232 Overige installaties, machines en uitrusting, 242 Overig meubilair en rollend materieel of 262 Overige materiële vaste activa hanteren.
  • 2Art. 64 § 1, tweede lid, KB 19.12.2003.