CBN advies 7-3 - Boek waarin de jaarrekening en de inventarisstukken worden opgenomen - Opname van de waarderingsregels

Toelichting werd gevraagd over het vereiste in artikel 7, derde lid van de wet met betrekking tot de opname van de jaarrekening in een boek waarin ook de inventarisstukken worden opgenomen. Meer in het bijzonder werd de vraag gesteld of dit ertoe leidt dat jaarlijks de toegepaste waarderingsregels in extenso in dit boek moeten worden weergegeven, zelfs zo tijdens het betrokken boekjaar geen afwijkingen noch wijzigingen ervan werden doorgevoerd. 

Het boek bedoeld in artikel 7 van de wet is niet voor publicatie bestemd. Het is een intern en wettelijk vereist stuk waarin de jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting) en de inventarisstukken krachtens het derde lid van artikel 7 van de wet moeten worden overgeschreven1

Gelet op de functie en het belang van het betrokken boek, moet worden verondersteld dat de wetgever de opstelling van een volledig en verstaanbaar stuk heeft willen opleggen. Evenwel behoort iedere onderneming voor zichzelf uit te maken op welke wijze deze doelstellingen zullen worden bereikt, en onder meer te beslissen welke supplementaire stukken of gegevens - buiten de jaarrekening en de inventarisstukken - zullen worden opgenomen in het betrokken boek. 

Wat nu de waarderingsregels betreft, zij moeten vanzelfsprekend in het betrokken boek worden opgenomen. Voor de ondernemingen waarop het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 van toepassing is, wordt deze wettelijke verplichting overigens bevestigd door artikel 15, tweede lid van dit besluit. 

Uit het voorgaande volgt dat het boek bedoeld in artikel 7 derwijze moet worden ingericht dat de waarderingsregels, evenals de wijzigingen en afwijkingen ervan er rechtstreeks uit afgelezen worden. 

De naleving van deze regel impliceert echter niet noodzakelijk de weergave in extenso van de waarderingsregels indien voor een bepaald boekjaar geen wijziging of afwijking werd doorgevoerd. Dit zou een nodeloze herhaling kunnen zijn, althans wat het boek bedoeld in artikel 7 van de wet betreft. 

Daarentegen lijkt het inzake de toelichting die deel uitmaakt van de jaarrekening, inderdaad aangewezen, gelet op haar mogelijke openbaarmaking en op het gebruik ervan door derden die geen toegang hebben tot het hogergenoemd boek, dat elk jaar hierin een samenvatting wordt gegeven van de toegepaste waarderingsregels evenals van de wijzigingen en afwijkingen ervan2 , ook al mochten zij ongewijzigd gebleven zijn. 
 

  • 1Over deze laatste term : zie supra, advies 4/2.
  • 2Voor de ondernemingen waarop het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 van toepassing is, de artikelen 15, 16 en 17 van dit besluit.