CBN advies 125-5 - Begrip kapitaalsubsidie

In het besluit van 8 oktober 1976 wordt geen definitie gegeven van het begrip kapitaalsubsidie. In de omschrijving van de post «Ontvangen subsidies in kapitaal» wordt enkel verwezen naar «subsidies in kapitaal die van overheidslichamen werden ontvangen». Daarbij doelde de Regering hoofdzakelijk op de subsidies verstrekt in het kader van de wetgeving op de economische expansie. Naar het oordeel van de Commissie mag het begrip kapitaalsubsidie evenwel niet worden beperkt tot het domein van de economische expansiewetgeving. De subsidiëring door de overheid kan inderdaad uit verschillende reglementeringen voortspruiten en uiteenlopende doelstellingen nastreven. Naar het oordeel van de Commissie moeten als kapitaalsubsidies worden beschouwd en ook als zodanig worden behandeld, de subsidies toegekend door de overheid, die rechtstreeks verbonden zijn met investeringen bestemd om het bedrijf (in de ruime zin van het woord) van de onderneming van nut te zijn, met uitsluiting van de tussenkomsten in de kosten van leningen die werden aangegaan voor de financiering van deze investeringen. Twee bijzondere gevallen werden aan de commissie ter advies voorgelegd. 


Financiële tegemoetkoming door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) 

Een onderneming richt een vestiging op waarin een produkt wordt vervaardigd op basis van een totaal nieuwe technologie. De opleiding van het personeel voor deze nieuwe taak is zeer duur. Daarom worden deze kosten geactiveerd ten einde ze over enkele jaren te spreiden. De R.V.A. komt a rato van 50 % tussen in de opleidingskosten. 

Aan de Commissie werd de vraag gesteld of deze financiële tegemoetkoming van de R.V.A. als een kapitaalsubsidie mocht worden beschouwd en als zodanig geboekt. De Commissie heeft hierop bevestigend geantwoord omdat de opleiding van het personeel klaarblijkelijk deel uitmaakte van de investering. Zij heeft de betrokken onderneming gesuggereerd eventueel gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 9, tweede lid, van het besluit om de benaming van de post «Ontvangen subsidies in kapitaal» in casu aan te passen. Zij beval ook aan in de toelichting een passende vermelding op te nemen over de betrokken verrichting en de boekhoudkundige verwerking ervan. 


Premies toegekend door het Fonds voor de humanisering van de arbeidsvoorwaarden 

Door het Fonds voor de humanisering van de arbeidsvoorwaarden, opgericht door de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, kunnen premies worden toegekend aan ondernemingen die initiatieven nemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en de organisatie van het arbeidsproces. 

Ondervraagd door een onderneming die een moderniseringsproces had aangevat met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden en daarvoor een premie vanwege het Fonds voor de humanisering van de arbeidsvoorwaarden had ontvangen, heeft de Commissie geantwoord dat deze financiële tussenkomst het karakter had van een kapitaalsubsidie die als zodanig in de jaarrekening moest worden behandeld. Ook hier heeft de Commissie gewezen op de noodzaak van een passende vermelding in de toelichting.