CBN-advies 4-4 - Beginsel  van  het  dubbel  boekhouden

In  een  bepaald  boekhoudsoftwarepakket  worden  creditnota's  voor  cliënten  en  creditnota's opgesteld  door  leveranciers  als  «aftrek»  geboekt  op de  debetzijde  van  de  cliëntenrekening of  creditzijde  van  de  leveranciersrekening.  Aan  de  Commissie  werd  gevraagd  of  dit wel strookt  met  de  boekhoudwet.   

Een  dergelijke  werkwijze  kan  volgens  de  Commissie  enkel  worden  toegestaan  voor  zover zij  in  overeenstemming  is  met  de  gebruikeljke  regels  op  het  dubbel  boekhouden waarnaar artikel  4,  eerste  lid  van  de  wet  van  17  juli  1975  uitdrukkelijk  verwijst  alsook  met  de bijzondere  regels  van  haar  uitvoeringsbesluiten. 

Dit  houdt  in:   

  • dat  zowel  in  het  dagboek  als  in  de  rekeningen  dezelfde  boekingswijze  moet  worden  toegepast.  Zo  niet,   zouden  de  mutaties  over  een  bepaalde  periode  aan  debet‐ en  creditzijde  in  de  dagboeken  niet   overeenstemmen  met  de  mutaties  aan  debet‐ en  creditzijde  in  de  rekeningen.  Er  zou  dan  een  belangrijk   gegeven  verloren  gaan  aan  de  hand  waarvan  kan  worden  nagegaan  of  de  gegevens  in  de  dagboeken  op   ee  volledige  en  correcte  wijze  werden  overgeschreven  in  de  rekeningen,  met  als  gevolg  dat  de   betrouwbaarheid  van  de  boekhouding  in  het  gedrang  zou  komen;   
  • dat  deze  methode  niet  mag  worden  toegepast  voor  kortingen,  ristorno's  en  rabatten  die  werden   ontvangen  of  toegekend.  Een  boeking  in  de  vorm  van  een  «aftrek»  zou  immers  strijdig  zijn  met  de   bepalingen  van  het  koninklijk  besluit  over  de  minimumindeling  van  het  algemeen  rekeningenstelel  dat   voor  dergelijke  verrichtingen  specifieke  rekeningen  bevat  (608  ‐ 708);   
  • dat  het  beginsel  van  het  compensatieverbod1    alsook  het  beginsel  van  de  volledige  aard  van  de  jaarrekening2  in  elk  geval  moeten  worden  nageleefd.   

Bijgevolg  kan  een  dergelijke  boekingswijze  in  de  vorm  van  een  «aftrek»  in  feite  enkel worden  toegestaan  als  correctie  van  een  vroegere  boeking.   
 

  • 1Artikel  25,  §2  van  het  koninklijk  besluit  van  30  januari  2001.
  • 2Artikel  25,  §1  van  het  koninklijk  besluit  van   het  koninklijk  besluit  van 30  januari  2001.