CBN-advies 121/1 - Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst

De gedachte die ten gronde ligt aan het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 wil dat alle opbrengsten1  en kosten op de resultatenrekening worden geboekt. Samen met de verwerking van de resultaten bevat de resultatenrekening alle elementen die tijdens het beschouwde boekjaar een aangroei2  of een vermindering betekenen van het netto-vermogen van de onderneming. 

Bijgevolg mogen geen kosten noch opbrengsten rechtstreeks aan een vermogensrekening worden toegerekend. Zij moeten worden ingeschreven op de resultatenrekening. Als de afname van een vermogensrekening (kapitaal, uitgiftepremie, reserve) niet tot doel heeft de vennoten terug te betalen of ze van hun verbintenis tot volstorting te ontslaan, moet dit gebeuren via de verwerking der resultaten. Slechts via de verwerking der resultaten kan de weerslag van kosten of verliezen op het saldo van de resultatenrekening opgevangen worden. Ditzelfde geldt evenzeer voor de verwerking van het overgedragen resultaat. 
 

  • 1Met uitzondering van bepaalde terugnemingen van waardeverminderingen (artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976).
  • 2Herwaarderingsmeerwaarden betekenen geen aangroei van het vermogen maar enkel een wijziging in de boekhoudkundige uitdrukking hiervan.