COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2016/21 – Actualisatie van uitgestelde belastingen

Advies van 28 september 20161

 

Aan de Commissie werd de vraag gesteld of de uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meerwaarden in de balans mogen worden opgenomen voor een bedrag gelijk aan de geactualiseerde waarde van de uitgestelde belasting. De vraagsteller is van mening dat een opname van de uitgestelde belastingen voor een bedrag gelijk aan de verdisconteerde waarde van de uitgestelde belastingen gerechtvaardigd is omwille van de volgende redenen:

  • in essentie is een latente belasting een toekomstige schuld of met andere woorden een uitstel van betaling verkregen door de fiscus. Deze passieve belastinglatentie kan worden gezien als een interestvrije lening verkregen van de fiscus. Omwille van de tijdswaarde van het geld enerzijds en het risico verbonden aan toekomstige kasstromen anderzijds is er dus een bepaald voordeel verbonden aan deze latente belastingschuld. Om dit voordeel tot uitdrukking te brengen moet het mogelijk zijn om passieve latenties te verdisconteren naar hun huidige waarde. Het verschil tussen de niet-verdisconteerde waarde en de verdisconteerde waarde kan dan worden “afgeschreven” over de periode waarop de latentie betrekking heeft;
  • de post Uitgestelde belastingen wordt in de externe jaarrekening vaak overschat. Het bedrag van deze overschatting zou aan het eigen vermogen moeten worden toegevoegd via een verhoging van het bedrag van de belastingvrije reserves/kapitaalsubsidies;
  • een actualisatie is in overeenstemming met het feit dat “voorzieningen” – naast renteloze schulden op lange termijn – wel dienen te worden geactualiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar het CBN-advies 107/9 - Vaststelling van het bedrag van een voorziening voor pensioenen of brugpensioenen;
  • op basis van het getrouw beeld moeten de uitgestelde belastingen worden geactualiseerd indien de niet-actualisatie een onderschatting van het vermogen van de vennootschap tot gevolg heeft.

Luidens artikel 76, § 1 KB W.Venn. worden de uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meerwaarden oorspronkelijk gewaardeerd tegen het normale bedrag van de belasting die erop zou zijn geheven indien die subsidies en meerwaarden zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin zij werden geboekt. Het bedrag van de uitgestelde belastingen wordt evenwel gewaardeerd na aftrek van de weerslag van de belastingverminderingen en vrijstellingen waarvan op het ogenblik dat deze subsidies en meerwaarden worden geboekt kan worden vermoed dat zij, in een nabije toekomst, zullen leiden tot een lagere belasting op deze subsidies en meerwaarden. De Commissie verwijst voor de boekhoudkundige verwerking naar CBN-advies 2013/14 - De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies.

De uitgestelde belastingen worden op het moment van de realisatie van de verkrijging van de kapitaalsubsidie of bij de realisatie van de meerwaarde nog niet aangemerkt als een effectief te betalen belasting. Deze uitgestelde belastingen zijn de geraamde belastingen die in latere boekjaren ten laste van het resultaat zullen worden gelegd. Vooreerst merkt de Commissie op dat om de verdisconteerde waarde van de uitgestelde belastingen te kennen het tijdstip waarop deze uitgestelde belasting moet worden betaald in detail moet kunnen worden gepland. Gelet op de bepalingen uit het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dienaangaande is deze planning praktisch niet haalbaar. Daarom is de Commissie van mening dat het niet aangewezen is om de uitgestelde belastingen te verdisconteren. Bovendien voorziet artikel 76 KB W.Venn. niet in de mogelijkheid tot een actualisatie van het bedrag van de uitgestelde belastingen. Hieruit besluit de Commissie dat een actualisatie van het bedrag geboekt op de post Uitgestelde belastingen, in tegenstelling tot de renteloze schulden op meer dan één2 jaar niet in aanmerking kan komen voor een actualisatie.
 

  • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerp van het advies op 6 juli 2016 ter consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
  • 2Zie artikelen 77 en 67, § 2 KB W.Venn.